Kostnaderna för en tillbyggnad ska läggas till anskaffningsvärdet för byggnaden. Om ägaren själv uppfört eller låtit uppföra tillbyggnaden utgörs tillbyggnadens anskaffningsvärde av de verkliga produktionskostnaderna för uppförandet. Avskrivningstiden räknas från när tillbyggnaden är färdigställd. Därför brukar man debitera löpande kostnader för pågående tillbyggnad på ett särskilt konto för pågående till- och ombyggnad. De kostnader som vid tillbyggnaden däremot avser reparation och underhåll ska inte ingå i avskrivningsunderlaget för tillbyggnaden.

Utgifterna för tillbyggnaden ökar anskaffningsvärdet på byggnaden, vanligen på konto 1110 Byggnad.

K3-regler

Utgifter för en tillbyggnad ska prövas enligt punkt 2.18 för att se om de uppfyller kravet på aktivering.

K2-regler

Enligt punkt 10.17 ska utgifter för tillbyggnad alltid tas upp som tillgång.