Traktamente är en ersättning för merkostnader som en anställd har i samband med en tjänsteresa. Traktamenten betalas ut av arbetsgivaren.

Löpande bokföring

För att lättare kunna fylla i arbetsgivardeklarationer och underlätta vid skattedeklarationer bör hänsyn tas till de skattemässiga traktamentsreglerna redan vid valet av konto.

Endagstraktamenten bokförs som vanlig lön, löner och ersättningar. Övriga traktamenten debiteras konto 7320 Traktamenten vid tjänsteresa (BAS 2024) eller något av följande underkonton:

7321 Skattefria traktamenten, Sverige

7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige

7323 Skattefria traktamenten, utlandet

7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet

Bokslut

Eftersom traktamentsersättningarna normalt betalas ut i efterskott ska, per balansdagen, upplupna traktamenten (om de är väsentliga) redovisas som en upplupen kostnad (skuld). Beroende på vilken typ av traktamente det gäller debiteras lämpligt traktamentskonto, t.ex. konto 7320 Traktamenten vid tjänsteresa, och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring. För de upplupna skattepliktiga traktamentsersättningarna bör även sociala avgifter beräknas och i bokslutet redovisas som upplupen kostnad.

Se uppslagsordet Traktamente i Rätt Skatt, Rätt Moms och Rätt Lön.