Innehåll

Huvudregeln avseende pågående uppdrag innebär att intäkter redovisas allt eftersom arbetet utförs. Alla utgifter avseende uppdraget kostnadsförs löpande och intäkten beräknas enligt färdigställandegraden.

Löpande bokföring

Nedlagda utgifter avseende pågående uppdrag kostnadsförs i den löpande bokföringen på vanligt sätt, dvs. lämpliga utgiftskonton debiteras. Vid bokföring av upparbetade intäkter enligt färdigställandegraden används ett lämpligt konto i kontoklass 3. Det kan vara lämpligt att använda olika konton för uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning. När intäkten beräknats enligt färdigställandegraden bokas fordran på beställaren (inklusive fakturerade förskott från kunden) på konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Om nettot till följd av att beställaren har betalat större förskott än vad som upparbetats används normalt konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt.

Fakturerade förskott krediteras normalt på konto 2420 Förskott från kunder för att sedan omföras till kontona 1620 och 2450. När uppdraget slutfaktureras minskas dessa konto.

K3-regler

I juridisk person får fastprisuppdrag redovisas enligt huvudregeln eller alternativregeln. I koncernredovisning enligt K3 är dock enbart huvudregeln tillåtet vad gäller fastprisuppdrag.

Ett företag ska fastställa färdigställandegraden för ett uppdrag genom att tillämpa den metod som mest tillförlitligt mäter det utförda arbetet, se punkt 23.22.

När en tillförlitlig beräkning av utfall kan göras

Kan det ekonomiska utfallet av ett uppdrag till fast pris beräknas på ett tillförlitligt sätt ska uppdragsinkomsten och de uppdragsutgifter som är hänförliga till uppdraget enligt punkt 23.18 redovisas som intäkt respektive kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen. Det ekonomiska utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt om

  1. uppdragsinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt,

  2. det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget,

  3. färdigställandegraden på balansdagen kan mätas på ett tillförlitligt sätt, och

  4. de uppdragsutgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

När intäkten ska fastställas beräknas först färdigställandegraden. Ett vanligt sätt är att jämföra nedlagda uppdragutgifter för utfört arbete på balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter men det finns även andra metoder som nedlagd tid eller fysisk besiktning.

När en tillförlitlig beräkning av utfall inte kan göras

Kan det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska enligt punkt 23.23 en intäkt endast redovisas med belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.

Upparbetad intäkt sätts därmed till samma belopp som de kostnader som lagts ned på uppdraget. Den upparbetade intäkten debiteras konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt eller 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt och kontoklass 3 krediteras. Även i detta fall bokförs denna tillgångspost som en fordran och inte som varulager.

Befarade förluster

Är det sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag, ska den befarade förlusten enligt punkt 23.24 redovisas som en kostnad oavsett om uppdraget har påbörjats eller inte.

Är det inte längre sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt, ska det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas enligt punkt 23.25 redovisas som kostnad.

Kvittning

Upparbetade intäkter för vart och ett av uppdragen ska enligt punkt 23.27 minskas med de belopp som fakturerats. En nettopost som är en tillgång får inte kvittas mot en nettopost som är en skuld om de inte avser samma uppdragsgivare och uppdragen är hänförliga till samma tidsperiod. Om en sådan kvittning har gjorts ska upplysning lämnas om bruttobeloppen i not enligt 5 kap. 5 § ÅRL.

K2-regler

Uppdrag till fast pris ska enligt punkt 6.15 redovisas antingen enligt en huvudregel eller enligt en alternativregel. Ett företag ska använda samma metod vid redovisning av samtliga uppdrag till fast pris. Ett företag som tillämpar alternativregeln får byta till huvudregeln. Byte från huvudregeln till alternativregeln är endast tillåtet om det finns särskilda skäl.

Enligt huvudregeln ska enligt punkt 6.16 en inkomst från ett uppdrag till fast pris redovisas som intäkt om företaget på ett tillförlitligt sätt kan beräkna

  1. uppdragsinkomsten,

  2. färdigställandegraden på balansdagen, och

  3. de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget.

Intäkten ska redovisas även om väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen inte har övergått (se punkt 6.6).

Räkenskapsårets intäkt ska baseras på färdigställandegraden på balansdagen, minskad med under tidigare räkenskapsår redovisade intäkter från uppdraget.

Enligt punkt 6.17 beräknas färdigställandegraden normalt som nedlagda utgifter på balansdagen i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget. Metoden att beräkna färdigställandegraden ska enligt punkt 6.18 tillämpas konsekvent på alla uppdrag.

När en tillförlitlig beräkning av utfall inte kan göras

Kan företaget inte beräkna utfallet av uppdraget på ett tillförlitligt sätt, ska enligt punkt 6.20 en intäkt redovisas som motsvarar de uppdragsutgifter som uppkommit och som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.

Redovisning

Uppdrag till fast pris som redovisas enligt huvudregeln ska enligt punkt 6.21 redovisas i följande poster:

Post

Postens innehåll

Resultaträkningen

Nettoomsättning

Intäkt beräknad enligt huvudregeln i punkt 6.16 (utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt) eller, i förekommande fall, enligt punkt 6.20 (utfallet kan inte beräknas på ett tillförlitligt sätt)

Råvaror och förnödenheter

Uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen samt kostnad för material enligt bestämmelsen om förlustkontrakt i punkt 6.19

Övriga externa kostnader

Andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt kostnad för annat än material och personal enligt bestämmelsen om förlustkontrakt i punkt 6.19

Personalkostnader

Uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskaps- året om arbetet utförts senast på balansdagen samt kostnad för personal enligt bestämmelsen om förlustkontrakt i punkt 6.19

Balansräkningen

Upparbetad men ej fakturerad intäkt (tillgång)

Redovisad intäkt minskad med det belopp som har fakturerats om skillnaden är positiv

Fakturerad men ej upparbetad intäkt (skuld)

Redovisad intäkt minskad med det belopp som har fakturerats om skillnaden är negativ

Befarade förluster

Är det sannolikt att ett avtal kommer att leda till förlust ska förlusten enligt punkt 6.19 redovisas som kostnad oavsett om uppdraget påbörjats eller inte.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Punkterna 5.19-5.21 överensstämmer med K2-reglerna.