Upplåtelseavgift är en särskild avgift för upplåtelse av bostadsrätt, dvs. utöver insatsen. En sådan avgift kan komma ifråga då viss lägenhet upplåts med bostadsrätt först sedan föreningen har varit i verksamhet i någon tid. Under denna tid kan bostadsrätternas värde ha stigit utöver grundavgifterna genom att föreningens behållna kapital har ökat till följd av överskott på föreningens verksamhet. Genom särskild upplåtelseavgift kan den nytillträdande bostadsrättshavaren avkrävas kompensation för denna värdeökning utan att grundavgifterna för den åt honom upplåtna bostadsrätten behöver sättas högre än grundavgifterna för likvärdiga bostadsrätter. För att upplåtelseavgift ska kunna tas ut krävs särskild stadgebestämmelse härom. Grunderna för avgiftens beräkning behöver däremot inte anges. Avgiften bestäms av styrelsen. (Bostadsrättslagen - Knutsson, Lindqvist Norstedts Gula Bibliotek 1972.)

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en upplåtelseavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna.

Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om upplåtelseavgift kan tas ut, dels grunden för beräkning av avgiften.

Löpande bokföring

Upplåtelseavgifter redovisas lämpligen på konto 2083 Medlemsinsatser eftersom BAS 2024 inte innehåller ett separat konto för upplåtelseavgifter.

Bokslut

En fordran på en upplåtelseavgift i en bostadsrättsförening får enligt 3 kap. 6 § ÅRL inte tas upp som en tillgång. Det är dock tillåtet enligt ÅRL att redovisa totala upplåtelseavgifter som ett belopp och därefter dra av de insatserna som inte inbetalats så att det av eget kapital framgår de upplåtelseavgifter som betalats in (nettot av dessa två belopp). Se dock K2-regler nedan.

K2-regler

Posten Medlemsinsatser inkluderar enligt punkt 4.16 insatser, insatsemissioner, överinsatser, upplåtelseinsatser och upplåtelseavgifter. Om balansräkning upprättas i förkortad form ska posterna Medlemsinsatser och Förlagsinsatser slås samman till en post som benämns Medlemsinsatser och förlagsinsatser. Om en bostadsrättsförening önskar särredovisa upplåtelseavgifter måste det göras i not.

Posten Medlemsinsatser får enligt punkt 15.8 enbart innehålla inbetalda insatser och upplåtelseavgifter. Om en bostadsrättsförening önskar särredovisa upplåtelseavgifter som ännu inte betalats in måste det göras i not.