Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Upplåtelseavgift

Upplåtelseavgift är en särskild avgift för upplåtelse av bostadsrätt, dvs. utöver insatsen. En sådan avgift kan komma ifråga då viss lägenhet upplåts med bostadsrätt först sedan föreningen har varit i verksamhet i någon tid. Under denna tid kan bostadsrätternas värde ha stigit utöver grundavgifterna genom att föreningens behållna kapital har ökat till följd av överskott på föreningens verksamhet. Genom särskild upplåtelseavgift kan den nytillträdande bostadsrättshavaren avkrävas kompensation för denna värdeökning utan att grundavgifterna för den åt honom upplåtna bostadsrätten behöver sättas högre än grundavgifterna för likvärdiga bostadsrätter. För att upplåtelseavgift ska kunna tas ut krävs särskild stadgebestämmelse härom. Grunderna för avgiftens beräkning behöver däremot inte anges. Avgiften bestäms av styrelsen.

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en upplåtelseavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna.

Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om upplåtelseavgift kan tas ut, dels grunden för beräkning av avgiften.

Löpande bokföring

Upplåtelseavgifter redovisas lämpligen på konto 2083 Medlemsinsatser eftersom BAS 2021 inte innehåller ett separat konto för upplåtelseavgifter.

Bokslut

En fordran på en upplåtelseavgift i en bostadsrättsförening får enligt 3 kap. 6 § ÅRL inte tas upp som en tillgång. Det är dock tillåtet enligt ÅRL att redovisa totala upplåtelseavgifter som ett belopp och därefter dra av de insatserna som inte inbetalats så att det av eget kapital framgår de upplåtelseavgifter som betalats in (nettot av dessa två belopp). Se dock K2-regler nedan.

K2-regler

Posten Medlemsinsatser inkluderar enligt punkt 4.16 insatser, insatsemissioner, överinsatser, upplåtelseinsatser och upplåtelseavgifter. Om balansräkning upprättas i förkortad form ska posterna Medlemsinsatser och Förlagsinsatser slås samman till en post som benämns Medlemsinsatser och förlagsinsatser. Om en bostadsrättsförening önskar särredovisa upplåtelseavgifter måste det göras i not.

Posten Medlemsinsatser får enligt punkt 15.8 enbart innehålla inbetalda insatser och upplåtelseavgifter. Om en bostadsrättsförening önskar särredovisa upplåtelseavgifter som ännu inte betalats in måste det göras i not.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...