Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Upplupna intäkter

Bokslut

Enligt 5 kap. 3 § BFL ska bokslutstransaktioner bokföras när räkenskapsåret är till ända. Periodiseringsprincipen framgår av 2 kap. 4 § ÅRL.

Upplupna intäkter är intäkter som tjänats in under räkenskapsåret men som inte har fakturerats till kund, kanske för att företaget enligt avtal med kunden ännu inte har rätt att fakturera och därmed få betalt. Det kan också vara räntor som ännu inte kommit företaget till del, ofta för att företaget har ett brutet räkenskapsår och ränteintäkter tillgodogörs företaget den 31 december.

Upplupna intäkter ingår i det som ibland benämns interimsfordringar/interimsskulder.

Beloppen i posten är exklusive moms (att jämföra med posten Kundfordringar som är inklusive moms).

När poster bokas debiteras kontogrupp 17 och ett intäktskonto i kontoklass 3 eller exempelvis kontogrupp 83 krediteras.

Upplupna intäkter ingår i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i årsredovisningen.

K2-regler

Huvudregeln enligt K2 är att väsentliga belopp alltid periodiseras. Enligt punkt 2.4 behöver dock ett företag inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kr. Beloppet avser fakturabeloppet (exklusive moms om företaget bedriver momspliktig verksamhet) och inte periodiseringsbeloppet. Eftersom regeln anger ett belopp per faktura spelar det ingen roll hur stor den totala effekten är så länge som varje faktura som inte periodiseras uppgår till just högst 5 000.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Huvudregeln enligt K ÅB är att väsentliga belopp alltid periodiseras. Enligt punkt 2.4 behöver dock ett företag inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kr. Beloppet avser fakturabeloppet (exklusive moms om företaget bedriver momspliktig verksamhet) och inte periodiseringsbeloppet. Eftersom regeln anger ett belopp per faktura spelar det ingen roll hur stor den totala effekten är så länge som varje faktura som inte periodiseras uppgår till just högst 5 000 kr.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare periodiseras belopp över 5 000 kronor, se punkterna 6.60 och 6.61.

Motsvarande bestämmelser för ideella föreningar och registrerade trossamfund återfinns i punkterna 6.73-6.75.