Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Inkomstskatt består enligt K3 punkt 29.3 av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är enligt K3 punkt 29.4 inkomstkatt för innevarande räkenskapsår och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Den uppskjutna skatten är inte kopplad till någon inkomstdeklaration men kommer att påverka företagets framtida skattebetalningar. Den uppskjutna skatten beräknas enligt balansräkningsansatsen på alla temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan balansposternas bokförda och skattemässiga värden, se K3 punkt 29.13-14. Skattemässiga värden är de värden tillgångar och skulder har i inkomstdeklarationen. Överavskrivningar ger t.ex. upphov till temporära skillnader i form av obeskattade reserver.

Till bokslutsdispositioner räknas de civil- och skatterättsliga reserveringar och fondavsättningar företaget gör i bokslutet i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen. Dessa bokslutsdispositioner utgör obeskattade reserver i balansräkningen i juridisk person.

Bokslutsdispositioner medför förändringar både av poster i balansräkningen och i resultaträkningen och påverkar även den inkomstskatt som ska betalas, årets skatt. Eftersom de obeskattade reserverna i framtiden måste upplösas och återföras till beskattning innehåller de en uppskjuten skatteskuld motsvarande den statliga inkomstskatten. Denna inkomstskattesats (kallad bolagsskatt) är 20,6 %.

Uppskjuten skattefordran redovisas normalt på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skatteskuld redovisas normalt på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. Årets förändring debiteras eller krediteras normalt konto 8940 Uppskjuten skatt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter. I resultaträkningen ska både aktuell skatt och uppskjuten skatt tas med i skattekostnaden/-intäkten.

Uppskjuten skatt är enligt punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till

 1. avdragsgilla temporära skillnader,

 2. skattemässiga underskottsavdrag, och

 3. andra outnyttjade skatteavdrag.

Uppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden.

Temporär skillnad är enligt punkt 29.14 skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld. I kommentaren till bestämmelsen finns en tabell med sambandet mellan skattemässigt värde och skattepliktiga respektive avdragsgilla temporära skillnader.

Det skattemässiga värdet för en tillgång, skuld eller annat bestäms enligt punkt 29.15 enligt gällande skatteregler, dvs. det som framgår av företagets deklaration.

Ett företag ska enligt punkt 29.19, om inte annat anges i punkterna 29.20 och 29.21(se nedan), redovisa

 1. en uppskjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader,

 2. en uppskjuten skattefordran för alla avdragsgilla temporära skillnader, och

 3. en uppskjuten skattefordran för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag.

Ett företag får enligt punkt 29.20 inte redovisa en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran för temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag om

 1. företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna, och

 2. det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

Ett företag får inte heller redovisa en uppskjuten skatteskuld för en temporär skillnad som härrör från den första redovisningen av goodwill (punkt 29.21).

För redovisning och beräkning av uppskjuten skatt, se punkterna 29.22-29.30.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen. Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska enligt punkt 29.32 nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning, exempelvis om fordran och skuld är mot samma skattemyndighet.

I juridisk person ska enligt punkt 29.37 den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till obeskattade reserver inte särredovisas. Obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen.

Bokslutsdispositioner ska redovisas med bruttobelopp i resultaträkningen.

En vanlig arbetsgång vid beräkning av uppskjuten skatt är enligt följande:

 1. Fastställ redovisade värden

 2. Fastställ skattemässiga värden

 3. Beräkna de temporära skillnaderna

 4. Identifiera undantag

 5. Bestäm skattesats, normalt 20,6 % för svenska företag

 6. Bedöm möjlighet att utnyttja uppskjutna skattefordringar

 7. Beräkna uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld

 8. Kvitta uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld om det är gentemot samma skattemyndighet

 9. Redovisa uppskjuten skatt i resultat- och balansräkningarna

 10. Upplysningar som är tvingande för större företag och koncerner

För notupplysningar om skatter, se noter enligt ÅRL och K3, större företag.

Upplysningar

Ett större företag som har uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder i sin balansräkning ska enligt 5 kap. 36 § ÅRL upplysa om beloppet av den uppskjutna skatten samt förändringar i dessa belopp under året. I K3 framgår för större företag upplysningarna av punkterna 29.34-36.

Ett större företag ska enligt punkt 29.34 lämna upplysningar som gör det möjligt för användare av den finansiella rapporten att utvärdera karaktären på och den finansiella effekten av aktuell skatt och uppskjuten skatt till följd av redovisade transaktioner och andra händelser. Detta görs ofta genom en avstämning mellan resultat före skatt enligt aktuell skattesats och den slutliga skatten.

Ett större företag ska enligt punkt 29.35 lämna upplysningar om väsentliga temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag, inklusive belopp som påverkar den uppskjutna skatteskulden eller uppskjutna skattefordran.

Ett större företag ska enligt punkt 29.36 presentera en avstämning av hur väsentliga poster påverkat sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad eller skatteintäkt och redovisat resultat före skatt. Vanliga justeringar är skatteeffekter av icke-avdragsgilla kostnader och skattefria intäkter. Av avstämningen ska framgå hur skattesatserna beräknats. Avstämningen kan göras enligt ett eller båda följande alternativ:

 1. En avstämning mellan redovisat resultat före skatt multiplicerat med gällande skattesatser och räkenskapsårets skattekostnad eller skatteintäkt.

 2. En avstämning mellan den gällande skattesatsen och den genomsnittliga effektiva skattesatsen.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 får enligt punkterna 11.5, 13.3 och 16.4 inte redovisa uppskjuten skatt, varför endast aktuell skatt ingår i skattekostnaden/-intäkten i resultaträkningen. Någon upplysning om sådan skatt ska inte heller lämnas.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som tillämpar K ÅB får enligt punkterna 10.5, 12.3 och 15.4 inte redovisa uppskjuten skatt, varför endast aktuell skatt ingår i skattekostnaden/-intäkten i resultaträkningen. Någon upplysning om sådan skatt ska inte heller lämnas.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning ska tillämpa IAS 12 Inkomstskatter och SIC 25 Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus som precis som enligt K3 föreskriver redovisning av uppskjuten skatt. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Hur aktuell och uppskjuten skatt ska redovisas framgår av IAS 12 Inkomstskatter. Punkt 58-60 behandlar skatteposter som ska redovisas i resultatet och punkt 61A-65A skatteposter som ska redovisas utanför resultatet. Enligt punkt 61A i IAS 12 ska aktuell och uppskjuten skatt ”redovisas utanför resultatet om skatten är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period, utanför resultatet”. Därför ska aktuell och uppskjuten skatt som är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period

 1. i övrigt totalresultat redovisas i övrigt totalresultat (se punkt 62), eller

 2. direkt i eget kapital redovisas direkt i eget kapital (se punkt 62A).

Enligt RFR 2 utgör de belopp som avsatts till obeskattade reserver skattepliktiga temporära skillnader. Men på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning ska inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna särredovisas i juridisk person utan de obeskattade reserverna ska redovisas till bruttobelopp i balansräkningen och bokslutsdispositionerna ska redovisas till bruttobelopp i resultaträkningen.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska endast skatter som hör till näringsverksamheten tas med i bokföringen. Uppskjuten skatt redovisas inte.