Följande information publicerades av BFN på www.bfn.se den 22 oktober 2021. Den publicerade texten är anpassad efter rubriksättningen i Redovisa Rätt.

Bakgrund

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag har beslutat att betala ut konsolideringsmedel som finns inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS till vissa arbetsgivare. Utbetalningen kommer att ske via Fora. Afa informerade om utbetalningen i ett pressmeddelande den 11 juni 2021. De arbetsgivare som berörs av utbetalningen har fått ett brev med information runt den 4 oktober 2021. Utbetalningen görs mellan den 18 och 25 oktober 2021.

Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet år 2008, vilka har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa Försäkring.

Utbetalningen riktar sig till försäkringstagare som den 15 december 2020 hade ett gällande försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, och som tidigare fått en återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008. Storleken på utbetalningen beror bland annat på vad varje försäkringstagare tidigare fått återbetalt.

K3-regler

Vilket räkenskapsår ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas i företag som upprättar årsredovisning?

K2-regler

Företag som har bokslut 30 juni och senare och som inte redan upprättat årsredovisning ska redovisa utbetalningen som en fordran i årsredovisningen.

Företag som upprättar årsredovisning med balansdag tidigare än 30 juni och som inte redan upprättat årsredovisning ska inte redovisa en fordran i årsredovisningen. Företaget behöver beakta kravet på upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen ska beaktas när årsredovisningen avges. Afa informerade om utbetalningen i ett pressmeddelande den 11 juni. Belopp och tidpunkt för utbetalningen var då inte fastställda. Det meddelades i ett brev till företagen i början av oktober.

Reglerna om händelser efter balansdagen finns i kapitel 2 i K2 och i kapitel 32 i K3. Bestämmelsen om upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns i 5 kap. 22 § ÅRL.

Hur ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas i företag som upprättar årsredovisning?

Utbetalningen redovisas i posten Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.

Om utbetalningen är exceptionell enligt 5 kap. 19 § ÅRL ska upplysning lämnas om arten och storleken.

Om företag som tillämpar K3 bedömer att det ger en mer rättvisande bild, redovisas utbetalningen som kostnadsreduktion. Företaget ska då beakta kravet på redovisning i en delpost i 3 kap. 4 § ÅRL tredje stycket.

K-årsbokslut

Vilket räkenskapsår ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas i företag som upprättar årsbokslut?

Företag som har bokslut 30 juni och senare och som inte redan upprättat årsbokslut ska redovisa utbetalningen som en fordran i årsbokslutet.

Företag som upprättar årsbokslut med balansdag tidigare än 30 juni och som inte redan upprättat årsbokslut ska inte redovisa en fordran i årsbokslutet.

Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen ska beaktas när årsredovisningen avges. Afa informerade om utbetalningen i ett pressmeddelande den 11 juni. Belopp och tidpunkt för utbetalningen var då inte fastställda. Det meddelades i ett brev till företagen i början av oktober.

Reglerna om händelser efter balansdagen finns i kapitel 2 i K Årsbokslut.

Hur ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas i företag som upprättar årsbokslut enligt K2-reglerna?

Utbetalningen redovisas i posten Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.

K1-regler

Vilket räkenskapsår ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas i enskild näringsverksamhet som tillämpar K1?

Periodisering av utbetalningen är inte aktuellt eftersom enskilda näringsidkare har kalenderår som räkenskapsår.

Vilket räkenskapsår ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas i ideella föreningar som tillämpar K1?

Utbetalningen redovisas det räkenskapsår som den erhålls.

Hur ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas i enskild näringsverksamhet som tillämpar K1?

Utbetalningen redovisas i posten Momsfria intäkter i resultaträkningen.

Hur ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas i ideella föreningar som tillämpar K1?

Utbetalningen redovisas i posten Övriga intäkter i resultaträkningen.