Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Utdelning på aktier och andelar

 

Angående redovisning och deklaration av aktier och andelar, aktier/andelar - inköp och innehav. Angående lämnad utdelning på aktier, utdelning till aktieägare.

Löpande bokföring

Exempel på konton som krediteras för erhållen utdelning på aktier och andelar:

8010 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag

8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag

8110 Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8210 Utdelning på andelar i andra företag (långfristiga placeringar)

8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar

3670 Intäkter från värdepapper (vid värdepappershandel)

Bokslut

Den erhållna utdelningen behöver normalt inte periodiseras, eftersom den avser det räkenskapsår då företaget erhåller utdelningen.

K3-regler

Enligt punkt 23.28 i K3 ska utdelning intäktsredovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har säkerställts.

Utdelning från andelar i dotterföretag ska enligt punkt 9.10 intäktsredovisas oavsett om utdelningen härrör från ackumulerade vinster i dotterföretaget före eller efter förvärvstidpunkten. Intäkten ska normalt redovisas när behörigt organ har fattat beslut att utdelning ska lämnas. Ett moderföretag som innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i ett dotterföretag får dock intäktsredovisa utdelning på dessa andelar när ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker eller kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Detta ger således utrymme för redovisning av anteciperad utdelning. Efter att utdelning från dotterföretaget intäktsredovisats kan moderföretaget behöva göra en nedskrivning av aktierna enligt kapitel 27.

Enligt punkt 14.9 ska ett företag som tillämpar anskaffningsvärdemetoden redovisa utdelning från andelar i ett intresseföretag som intäkt oavsett om utdelningen härrör från ackumulerade vinster i intresseföretaget före eller efter förvärvstidpunkten.

K2-regler

Erhållna utdelningar ska enligt punkt 19.12 redovisas som intäkt när behörigt organ fattat beslut om att utdelning ska lämnas.

Ett moderföretag som innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i ett dotterföretag kan enligt punkt 19.12 redovisa utdelningar på dessa andelar som intäkt när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas tillförlitligt, anteciperad utdelning.

Erhållna utdelningar ska enligt punkt 4.4 redovisas i resultaträkningen i posterna Resultat från andelar i koncernföretag, Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag, Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i respektive Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Erhållna utdelningar på kortfristiga placeringar redovisas i posten Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

En vinstutdelning redovisas enligt punkt 8.6 normalt när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas. Vinstutdelning från en ekonomisk förening eller ett noterat företag får dock intäktsredovisas när utdelningen har erhållits.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelserna i kapitel 18 överensstämmer med det som står ovan om K2.

K1-regler

Enskilda näringsidkare kan i princip endast inneha finansiella tillgångar i form av kassa och bankmedel i näringsverksamheten. Om en enskild näringsidkare förvärvar andra finansiella tillgångar, t.ex. aktier, utgör detta privata tillgångar och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren sätter in pengarna från utdelning på sådana aktier utgör detta en privatinsättning, privata insättningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...