Angående redovisning och deklaration av aktier och andelar, aktier/andelar - inköp och innehav. Angående lämnad utdelning på aktier, utdelning till ägare.

Löpande bokföring

Exempel på konton som krediteras för erhållen utdelning på aktier och andelar:

8010 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag

8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag

8110 Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8210 Utdelning på andelar i andra företag (långfristiga placeringar)

8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar

3670 Intäkter från värdepapper (vid värdepappershandel)

Bokslut

Den erhållna utdelningen behöver normalt inte periodiseras, eftersom den avser det räkenskapsår då företaget erhåller utdelningen.

K3-regler

Enligt punkt 23.28 ska utdelning intäktsredovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har säkerställts.

Utdelning från andelar i dotterföretag ska enligt punkt 9.10 intäktsredovisas oavsett om utdelningen härrör från ackumulerade vinster i dotterföretaget före eller efter förvärvstidpunkten. Intäkten ska normalt redovisas när behörigt organ har fattat beslut att utdelning ska lämnas. Ett moderföretag som innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i ett dotterföretag får dock intäktsredovisa utdelning på dessa andelar när ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker eller kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Detta ger således utrymme för redovisning av anteciperad utdelning. Efter att utdelning från dotterföretaget intäktsredovisats kan moderföretaget behöva göra en nedskrivning av aktierna enligt kapitel 27.

Enligt punkt 14.9 ska ett företag som tillämpar anskaffningsvärdemetoden redovisa utdelning från andelar i ett intresseföretag som intäkt oavsett om utdelningen härrör från ackumulerade vinster i intresseföretaget före eller efter förvärvstidpunkten. Detsamma gäller enligt punkt 15.17 utdelning från andelar i gemensamt styrt företag.

K2-regler

Erhållna utdelningar ska enligt punkt 19.12 redovisas som intäkt när behörigt organ fattat beslut om att utdelning ska lämnas.

Ett moderföretag som innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i ett dotterföretag kan enligt punkt 19.12 redovisa utdelningar på dessa andelar som intäkt när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas tillförlitligt, anteciperad utdelning.

Erhållna utdelningar ska enligt punkt 4.4 redovisas i resultaträkningen i posterna Resultat från andelar i koncernföretag, Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag, Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i respektive Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Erhållna utdelningar på kortfristiga placeringar redovisas i posten Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

En vinstutdelning redovisas enligt punkt 8.6 normalt när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas. Vinstutdelning från en ekonomisk förening eller ett noterat företag får dock intäktsredovisas när utdelningen har erhållits.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelserna i kapitel 18 med flera överensstämmer med det som står ovan om K2.