Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Utfört arbete

När intäktsredovisning av utfört arbete ska göras måste företaget fastställa vilket arbete som ska vara utfört för att arvodet ska erhållas och om detta är utfört. Först då får ett arvode intäktsredovisas som ett fastställt arvode för att faktura skickats, ett upplupet arvode för att faktura inte har skickats eller som ett resultat av ett pågående uppdrag där successiv vinstavräkning tillämpas. Vid redovisning av uppdrag till fastpris enligt alternativregeln balanseras nedlagda utgifter för utfört arbete under rubriken Varulager m.m. till dess slutavräkning görs.

Se även

Arvoden