Den mervärdesskatt, moms, som ska betalas in till staten kallas inom redovisningen för utgående moms och den mervärdesskatt som får dras av från den utgående momsen (eller återfås) i samband med redovisningen/inbetalningen till företagets skattekonto kallas för ingående moms. Utgående moms ska särredovisas i momsdeklarationen, moms.

De detaljerade momsreglerna finns i ”Momsbroschyren” som kan hämtas via SKV:s webbplatswww.skatteverket.se, frågor besvaras per tel. 0771-567 567. Läs även om utgående moms i boken Rätt Moms.

Löpande bokföring

Både ingående moms, utgående moms och momsredovisning bokförs på ett konto i kontogrupp 26 Moms och särskilda punktskatter. Att ingående moms, som ju till sin karaktär är en fordran/tillgång, bokförs på ett skuldkonto (om än i debet) beror på att ingående moms ses som en minskning/kvittning av den utgående momsen i samband med inbetalning till skattekontot. Utgående moms krediteras normalt konto 2610 Utgående moms. Vid momsperiodens slut debiteras konto 2610 och krediteras konto 2650 Redovisningskonto för moms. I samband med att momsdeklarationen upprättas debiteras/krediteras (beroende på vilket saldo) konto 2650 och i stället krediteras/debiteras konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. När sedan betalning sker bokförs den mot konto 1630.

Bokslut

Kontot för utgående moms ska vara ”nollat” per balansdagen och all utgående moms ska vara överförd till konto 2650 Redovisningskonto för moms som således utvisar nettot mellan utgående och ingående moms, jfr ingående moms.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska företagets momsfordringar på balansdagen som inte redovisas i momsdeklaration tas upp under övriga fordringar i balansräkning K1.