Utländsk valuta är enligt K3 punkt 30.2 annan valuta än företagets redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan är den valuta i vilken företaget upprättar sina finansiella rapporter enligt K3.

I IAS 21 punkt 8 definieras utländsk valuta som en annan valuta än företagets funktionella valuta.

Löpande bokföring

En affärshändelse i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta (exempelvis vid import och införsel, och export och utförsel samt vid lån i utländsk valuta) ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (transaktionskurs). Enligt punkt 2.5 får företaget vid omräkning till redovisningsvaluta i stället använda:

  • en valutakurs som är approximation av faktiska kurser, om den inte ger en för stor avvikelse från en omräkning till avistakurs, eller

  • den valutakurs som ska tillämpas för affärshändelser enligt ML.

Ett företag som tillämpar kontantmetoden enligt 5 kap. 2 § BFL får enligt punkt 2.6 använda kursen till vilken betalning sker vid omräkning.

En affärshändelse som omfattas av en valutasäkring får enligt punkt 2.7 räknas om till redovisningsvalutan enligt den kurs som följer av de värderingsregler för säkrade poster som återfinns i K3 eller K2.

Valutakursvinster och valutakursförluster bokförs normalt vid betalningstillfället. Bokföring av valutakursdifferenser av rörelsekaraktär (leverantörsskulder och kundfordringar) redovisas normalt i kontogrupperna 39 och 79, medan valutakursdifferenser på andra fordringar och skulder (exempelvis lån) i utländsk valuta, dvs. av finansiell karaktär, redovisas i kontogrupperna 82, 83 och 84.

Bokslut

Enligt såväl K3, K2 och IFRS räknas monetära poster om till balansdagens kurs om inte företaget tillämpar säkringsredovisning.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 30 Effekter av ändrade valutakurser.

Monetära poster ska enligt punkt 30.3 räknas om till balansdagens kurs.

Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i utländsk valuta ska enligt punkt 30.4 räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas inte om.

Punkterna 30.3-4 ovan får enligt punkt 30.14 i juridisk person användas för att räkna om utländska filialers tillgångar och skulder.

En monetär post som är en fordran på eller skuld till en utlandsverksamhet ska enligt punkt 30.9 anses som en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten, om en reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid. En utlandsverksamhet är enligt punkt 30.10 ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet.

En valutakursdifferens avseende en monetär post som utgör en del av nettoinvesteringen i en utlandsverksamhet och som är värderad utifrån anskaffningsvärde ska enligt punkt 30.11

  • a. i juridisk person redovisas i resultaträkningen i det företag där differensen uppstår, och

  • b. i koncernredovisningen redovisas som en separat komponent direkt i eget kapital (dock inte vid avyttring då redovisning sker i resultaträkningen).

Rapporterar ett svenskt dotterföretag eller en utlandsverksamhet i utländsk valuta ska enligt punkt 30.12 intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder räknas om till redovisningsvalutan på följande sätt:

  • a. Tillgångar och skulder, inklusive jämförelsetal, till respektive balansdagskurs.

  • b. Intäkter och kostnader, inklusive jämförelsetal, till avistakursen per varje dag för affärshändelserna, om inte företaget använder en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen ska enligt samma punkt redovisas direkt mot eget kapital. Avyttras det svenska dotterföretaget eller utlandsverksamheten ska de ackumulerade valutakursdifferenserna redovisas i resultaträkningen. Härrör valutakursdifferenserna från ett delägt svenskt dotterföretag eller en delägd utlandsverksamhet som omfattas av koncernredovisningen, ska de ackumulerade kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen och som är hänförbara till minoritetsandelarna fördelas på och redovisas som en del av minoritetsintresset i koncernbalansräkningen.

Rapporterar ett dotterföretag eller en utlandsverksamhet i en valuta i ett höginflationsland ska enligt punkt 30.13 intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder räknas om enligt den av EU-kommissionen antagna internationella redovisningsstandarden IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 ska enligt punkt 4.4 redovisa valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär i posten Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ska redovisas i posten Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. Positiva valutakursdifferenser avseende finansiella fordringar av anläggningskaraktär ingår enligt punkt 4.4 i posten Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar i resultaträkningen. Negativa valutakursdifferenser avseende finansiella skulder av anläggningskaraktär ingår enligt punkt 4.4 i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Till den del en långfristig fordran (punkt 11.8), en kortfristig fordran (punkt 13.5) eller skuld (punkt 17.8) i utländsk valuta helt eller delvis säkrats genom ett terminskontrakt ska i stället för balansdagens kurs räknas om till terminskursen. Någon dokumentation behövs inte.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Reglerna i K ÅB överensstämmer med vad som beskrivs enligt K2 ovan.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser samt SIC 7 Införande av euro. Omräkning av transaktioner i utländsk valuta framgår av punkterna 20-26.

Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt RFR 2 ska svenska juridiska personer presentera sina finansiella rapporter antingen i svenska kronor eller euro - man får inte välja någon annan redovisningsvaluta även om denna är företagets funktionella valuta.