Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Valutakursförluster/valutakursvinster

Löpande bokföring

En affärshändelse i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta (exempelvis vid import och införsel och export och utförsel samt vid lån i utländsk valuta) ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (transaktionskurs). Enligt punkt 2.5 får företaget vid omräkning till redovisningsvaluta i stället använda

  • en valutakurs som är approximation av faktiska kurser, om den inte ger en för stor avvikelse från en omräkning till avistakurs, eller

  • den valutakurs som ska tillämpas för affärshändelser enligt ML.

Ett företag som tillämpar kontantmetoden enligt 5 kap. 2 § BFL får enligt punkt 2.6 använda kursen till vilken betalning sker vid omräkning.

En affärshändelse som omfattas av en valutasäkring får enligt punkt 2.7 räknas om till redovisningsvalutan enligt den kurs som följer av de värderingsregler för säkrade poster som återfinns i K3 eller K2.

Valutakursvinster och valutakursförluster bokförs normalt vid betalningstillfället. Bokföring av valutakursdifferenser av rörelsekaraktär (leverantörsskulder och kundfordringar) redovisas i kontogrupperna 39 och 79, medan valutakursdifferenser på andra fordringar och skulder (exempelvis lån) i utländsk valuta, dvs. som är av finansiell karaktär, redovisas i kontogrupperna 82, 83 och 84.

Exempel på konton för valutakursförluster och valutakursvinster (BAS 2020):

3960  Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot krediteras vid vinster)

7960  Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot debiteras vid förluster)

8230  Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster)

8330  Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster)

8430  Valutakursdifferenser på skulder (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster)

Bokslut

Enligt såväl K3 som K2 räknas monetära poster om till balansdagens kurs om inte företaget tillämpar säkringsredovisning.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 30 Effekter av ändrade valutakurser.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster ska enligt punkt 30.6 redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. För omräkning av poster som ingår i företagets nettoinvestering i utlandsverksamhet gäller i stället punkterna 30.9-30.11 eller 4 kap. 14 d § ÅRL andra stycket 2.

Valutakursdifferensen ska enligt punkt 30.7 redovisas antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Den del av en realisations- eller omräkningsvinst (eller -förlust) från en icke-monetär post som är hänförlig till valutakursförändringar ska enligt punkt 30.8 redovisas på samma sätt som vinsten eller förlusten.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 ska enligt punkt 4.4 redovisa valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär i posten Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ska redovisas i posten Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. Positiva valutakursdifferenser avseende finansiella fordringar av anläggningskaraktär ingår enligt punkt 4.4 i posten Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar i resultaträkningen. Negativa valutakursdifferenser avseende finansiella skulder anläggningskaraktär ingår enligt punkt 4.4 i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Till den del en långfristig fordran (punkt 11.8), en kortfristig fordran (punkt 13.5) eller skuld (punkt 17.8) i utländsk valuta helt eller delvis säkrats genom ett terminskontrakt ska i stället för balansdagens kurs räknas om till terminskursen. Någon dokumentation behövs inte.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelrna i K ÅB överensstämmer med beksrivningen enligt K2 ovan.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen tillämpar IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser. Redovisning av valutakursdifferenser framgår av punkterna 27-34 och punkt 45.

I moderföretagets årsredovisning tillämpas RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt RFR 2 ska svenska juridiska personer presentera sina finansiella rapporter antingen i svenska kronor eller euro och får inte välja någon annan redovisningsvaluta även om denna är företagets funktionella valuta. Enligt RFR 2 ska IAS 21 punkt 32, som behandlar redovisningen av kursdifferenser på monetära poster som utgör en del av ett rapporterande företags nettoinvestering i en utlandsverksamhet, inte tillämpas. Sådana kursdifferenser ska i stället redovisas under eget kapital enligt 4 kap. 14 d § ÅRL.

Se uppslagsorden Valutakursförlust/Valutakursvinst i Rätt Skatt och Valutakurs i Rätt Moms.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%