Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Varannanlänksprincipen

Varannanlänksprincipen fanns tidigare i 10 § I 1975 års bokföringslag och gick ut på att varannan länk i verifikeringskedjan måste finnas på papper mot bakgrund av att användningen av datorbaserad utrusning (ADB). I lagkommentaren kommenteras bestämmelsen enligt följande:

”Det har emellertid mött vissa betänkligheter mot att delar av räkenskapsmaterialet inte skulle behövas framställas i visuell form. Med hänsyn härtill gäller enligt andra stycket att endast vissa länkar i räkenskapsmaterialet får ligga kvar på magnetband o d. Bestämmelsen innebär att varannan länk i bokföringskedjan ska föreligga i visuell och varannan i maskinläsbar form. Sålunda skall antingen verifikationerna eller grundnoteringarna finnas i form som medger läsning direkt eller med förstoringshjälpmedel. Görs sammanfattningar av huvudbokföringen, vilket som regel torde bli aktuellt i större företag, skall sådana sammanfattningar finnas i visuell form. Självfallet kan inte årsboken eller specifikationer till årsbokslutet föreligga enbart i maskinläsbar form.”