Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Värdepappersportfölj

 

En värdepappersportfölj är ett innehav av ett flertal instrument som värderas som en tillgång trots att det är flera tillgångar.

K3-regler

En värdepappersportfölj är enligt punkt 11.9 ett innehav av ett flertal instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Ett företag kan ha flera värdepappersportföljer. Enligt punkt 11.18 får en värdepappersportfölj utgöra en post om företaget har utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i värdepappersportföljen klart kan identifieras. Företaget ska tillämpa detta konsekvent.

Värdering av värdepappersportfölj som en tillgång är inte tillåtet om företaget värderar finansiella instrument till verkligt värde enligt K3 kapitel 12.

K2-regler

Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning utgör en värdepappersportfölj och ska enligt K2 punkt 11.2 klassificeras som en finansiell anläggningstillgång om portföljen är avsedd att innehas längre tid än 12 månader efter balansdagen. Enligt punkt 11.6 utgör en värdepappersportfölj en finansiell anläggningstillgång även om förändringar inom portföljen görs under året.

Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning utgör en värdepappersportfölj och ska enligt K2 punkt 14.2 klassificeras som en kortfristig placering om hela portföljen är avsedd att avyttras inom 12 månader efter balansdagen. Enligt punkt 14.3 utgör en värdepappersportfölj en kortfristig placering även om förändringar inom portföljen görs under året.

En värdepappersportfölj som klassificerats som omsättningstillgång värderas enligt punkt 14.5 i sin helhet till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning utgör en värdepappersportfölj och ska enligt punkt 10.2 klassificeras som en finansiell anläggningstillgång om portföljen är avsedd att innehas längre tid än 12 månader efter balansdagen. Enligt punkt 10.6 utgör en värdepappersportfölj en finansiell anläggningstillgång även om förändringar inom portföljen görs under året.

Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning utgör en värdepappersportfölj och ska enligt punkt 13.2 klassificeras som en kortfristig placering om hela portföljen är avsedd att avyttras inom 12 månader efter balansdagen. Enligt punkt 13.3 utgör en värdepappersportfölj en kortfristig placering även om förändringar inom portföljen görs under året.

En värdepappersportfölj som klassificerats som omsättningstillgång värderas enligt punkt 13.4 i sin helhet till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...