Med varor under tillverkning avses påbörjad men vid räkenskapsårets slut ännu inte avslutad tillverkning av varor. Benämningen i balansräkningen enligt ÅRL är Varor under tillverkning. En annan vanlig benämning är produkter i arbete (PIA). Varor under tillverkning redovisas normalt på konto 1440 Produkter i arbete.

Vid prissättning används ofta produktkalkylering som innebär att direkta och indirekta tillverkningskostnader ökar värdet på lagerartiklar allt eftersom tillverkningen fortskrider. Värdet på varor under tillverkning beror således på hur nära färdigställandet de är.