Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Varuförsäljning

Försäljning av handelsvaror eller produkter från företagets egen tillverkning som utgör företagets huvudsakliga verksamhet redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen och konteras därmed i kontoklass 3. Försäljning av varor och produkter som utgör sidointäkter bokförs i kontogrupp 36 Rörelsens sidointäkter (BAS 2021).

Löpande bokföring

Varuförsäljning bokas löpande in på det eller de konto(n) som används för företagets intäkter inom kontoklass 3.

Bokslut

Vid kontantförsäljning behövs normalt ingen periodisering i bokslutet. Däremot ska samtliga per balansdagen obetalda fakturor vara bokförda - även i företag som använder kontantmetoden (jfr faktura, försäljning respektive faktura i utländsk valuta). Per balansdagen ofakturerad kreditförsäljning ska redovisas som en förutbetald intäkt (fordran) i bokslutet. Det konto fakturan kommer att avse, t.ex. konto 3010 Varuförsäljning, krediteras och konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter debiteras. I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. Redovisning av den utgående momsen hör samman med utställande av fakturan - förutsatt att ingen medveten fördröjning skett.

Vid erhållna förskott, förskott från kunder.

K3-regler

Enligt K3 punkt 23.8 ska följande vara uppfyllt för att ett företag ska redovisa en intäkt från försäljning av varor (förutom kriterierna i punkt 2.18) Balansräkningsansatsen:

  1. företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande till köparen,

  2. företaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och inte heller utöver någon reell kontroll över sålda varor, samt

  3. de utgifter som har uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

K2-regler

Vid försäljning av varor övergår väsentliga risker och förmåner, vilket gör att en inkomst ska redovisas enligt följande (punkt 6.7):

 

Väsentliga risker och förmåner övergår

Varan hämtas av köparen

när varan hämtas

Varan transporteras till köparen på köparens risk

när varan överlämnas till fraktföretaget

Varan transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar varan till köparen

Installationen av varan utgör en väsentlig del av försäljningen

efter utförd installation

Varor som levereras genom delleveranser och varorna har funktionellt samband

när företaget utfört samtliga delleveranser

Varor som levereras genom delleveranser om

• varorna i en delleverans saknar funktionellt samband med varor i en annan leverans, och

• företaget inte har andra åtaganden än garanti avseende den levererade varan

efter varje utförd delleverans

Fastighet som är omsättningstillgång

normalt vid tillträdet

Värdepapper som utgör lager

på kontraktsdagen

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelserna i punkt 5.7 överensstämmer med beskrivningen enligt K2 ovan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...