Försäljning av handelsvaror eller produkter från företagets egen tillverkning som utgör företagets huvudsakliga verksamhet redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen och konteras därmed i kontoklass 3. Försäljning av varor och produkter som utgör sidointäkter bokförs i kontogrupp 36 Rörelsens sidointäkter (BAS 2024).

Löpande bokföring

Varuförsäljning bokas löpande in på det eller de konto(n) som används för företagets intäkter inom kontoklass 3.

Bokslut

Vid kontantförsäljning behövs normalt ingen periodisering i bokslutet. Däremot ska samtliga per balansdagen obetalda fakturor vara bokförda - även i företag som använder kontantmetoden (jfr faktura, försäljning respektive faktura i utländsk valuta). Per balansdagen ofakturerad kreditförsäljning ska redovisas som en upplupen intäkt (fordran) i bokslutet. Det konto fakturan kommer att avse, t.ex. konto 3010 Varuförsäljning, krediteras och konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter debiteras. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring. Redovisning av den utgående momsen hör samman med utställande av fakturan - förutsatt att ingen medveten fördröjning skett.

Vid erhållna förskott, förskott från kunder.

K3-regler

Enligt punkt 23.8 ska följande vara uppfyllt för att ett företag ska redovisa en intäkt från försäljning av varor (förutom kriterierna i punkt 2.18) balansräkningsansatsen:

  1. företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande till köparen,

  2. företaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och inte heller utöver någon reell kontroll över sålda varor, samt

  3. de utgifter som har uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

K2-regler

Vid försäljning av varor övergår väsentliga risker och förmåner, vilket gör att en inkomst ska redovisas enligt följande (punkt 6.7):

 

Väsentliga risker och förmåner övergår

Varan hämtas av köparen

när varan hämtas

Varan transporteras till köparen på köparens risk

när varan överlämnas till fraktföretaget

Varan transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar varan till köparen

Installationen av varan utgör en väsentlig del av försäljningen

efter utförd installation

Varor som levereras genom delleveranser och varorna har funktionellt samband

när företaget utfört samtliga delleveranser

Varor som levereras genom delleveranser om

• varorna i en delleverans saknar funktionellt samband med varor i en annan leverans, och

• företaget inte har andra åtaganden än garanti avseende den levererade varan

efter varje utförd delleverans

Fastighet som är omsättningstillgång

normalt vid tillträdet

Värdepapper som utgör lager

på kontraktsdagen

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelserna i punkt 5.7 överensstämmer med beskrivningen enligt K2 ovan.