Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Varumärken

Det speciella företags- och/eller produktnamn ett företag använder för att bli känt och få en stark marknadsposition utgör företagets varumärke eller varukännetecken. Varumärken kan registreras hos PRV och därmed skyddas mot intrång och annans yrkesmässiga utnyttjande i tio år om inte omregistrering sker. Det är även möjligt att pantsätta ett varumärke.

Varumärken som anskaffats utgör enligt 4 kap. 2 § ÅRL immateriella anläggningstillgångar, immateriell tillgång.

Löpande bokföring

Ansöknings- och årsavgiften till PRV samt övriga kostnader för t.ex. ritningar, avbildningar, foto, video eller tryckning i direkt anslutning till ansökan debiteras konto 6930 Kostnader för varumärken m.m.

Utgifter avseende förvärvade varumärken, dvs. köp av varumärke eller köp av licensrätt till varumärke, debiteras konto 1050 Varumärken om utgiften ska balanseras. Egenupparbetade varumärken får aldrig tas upp som tillgångar i balansräkningen.

Bokslut

Eftersom årsavgiften till PRV betalas i förskott kan avgiften periodiseras i bokslutet om den är väsentlig. Den del av årsavgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en förutbetald kostnad (fordran). Den förutbetalda avgiften krediteras konto 6930 Kostnader för varumärken och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (BAS 2021). Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Förvärvade varumärken skrivs av över nyttjandeperioden.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill när det gäller identifierbara immateriella tillgångar. Vid förvärv ska en prövning av om utgifterna är balansgilla göras enligt punkt 2.18.

K2-regler

Förvärvade varumärke där äganderätten övergått till köparen är en tillgång enligt punkt 9.2. Utgångspunkten för avskrivning av immateriella tillgångar är den faktiska nyttjandeperioden, se punkt 10.20. Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas (vilket innebär 20 % avskrivning av anskaffningsvärdet varje år i 5 år), se punkt 10.27.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Förvärvade varumärke där äganderätten övergått till köparen är en tillgång enligt punkt 8.2. Utgångspunkten för avskrivning av immateriella tillgångar är den faktiska nyttjandeperioden, se punkt 9.20 (med möjlighet till överavskrivning). Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas (vilket innebär 20 % avskrivning av anskaffningsvärdet varje år i 5 år), se punkt 9.27.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska i sin koncernredovisning tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer, immateriell tillgång. Till skillnad från ÅRL kan varumärken enligt IFRS anses ha en obestämbar nyttjandeperiod. Värdenedgång hanteras därmed inte genom avskrivning utan genom en årlig nedskrivningsprövning.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare gäller följande angående varumärken/immateriella tillgångar

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 6.2 ska en förvärvad immateriell anläggningstillgång tas upp i balansräkningen om den har ett bestående värde och det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar. Internt upparbetade immateriella tillgångar får inte tas upp i balansräkningen. Enligt punkt 6.2 gäller detsamma för ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar ska enligt punkt 6.3 för såväl enskilda näringsidkare som för ideella föreningar och registrerade trossamfund värderas på samma sätt som maskiner och inventarier. Reglerna om inventarier till mindre värde och korttidsinventarier gäller inte för förvärvade immateriella tillgångar.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...