Det speciella företags- och/eller produktnamn ett företag använder för att bli känt och få en stark marknadsposition utgör företagets varumärke eller varukännetecken. Varumärken kan registreras hos PRV och därmed skyddas mot intrång och annans yrkesmässiga utnyttjande i tio år om inte omregistrering sker. Det är även möjligt att pantsätta ett varumärke.

Varumärken som anskaffats utgör enligt 4 kap. 2 § ÅRL immateriella anläggningstillgångar, immateriell tillgång.

Löpande bokföring

Ansöknings- och årsavgiften till PRV samt övriga kostnader för t.ex. ritningar, avbildningar, foto, video eller tryckning i direkt anslutning till ansökan debiteras konto 6930 Kostnader för varumärken m.m.

Utgifter avseende förvärvade varumärken, dvs. köp av varumärke eller köp av licensrätt till varumärke, debiteras konto 1050 Varumärken om utgiften ska balanseras. Egenupparbetade varumärken får aldrig tas upp som tillgångar i balansräkningen.

Bokslut

Eftersom årsavgiften till PRV betalas i förskott kan avgiften periodiseras i bokslutet om den är väsentlig. Den del av årsavgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en förutbetald kostnad (fordran). Den förutbetalda avgiften krediteras konto 6930 Kostnader för varumärken och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (BAS 2024). Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

Förvärvade varumärken skrivs av över nyttjandeperioden.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill när det gäller identifierbara immateriella tillgångar. Vid förvärv ska en prövning av om utgifterna är balansgilla göras enligt punkt 2.18.

K2-regler

Förvärvade varumärke där äganderätten övergått till köparen är en tillgång enligt punkt 9.2. Utgångspunkten för avskrivning av immateriella tillgångar är den faktiska nyttjandeperioden, se punkt 10.20. Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas (vilket innebär 20 % avskrivning av anskaffningsvärdet varje år i 5 år), se punkt 10.27.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Förvärvade varumärke där äganderätten övergått till köparen är en tillgång enligt punkt 8.2. Utgångspunkten för avskrivning av immateriella tillgångar är den faktiska nyttjandeperioden, se punkt 9.20 (med möjlighet till överavskrivning). Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas (vilket innebär 20 % avskrivning av anskaffningsvärdet varje år i 5 år), se punkt 9.27.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska i sin koncernredovisning tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer, immateriell tillgång. Till skillnad från ÅRL kan varumärken enligt IFRS anses ha en obestämbar nyttjandeperiod. Värdenedgång hanteras därmed inte genom avskrivning utan genom en årlig nedskrivningsprövning.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare gäller följande angående varumärken/immateriella tillgångar

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 6.2 ska en förvärvad immateriell anläggningstillgång tas upp i balansräkningen om den har ett bestående värde och det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar. Internt upparbetade immateriella tillgångar får inte tas upp i balansräkningen. Enligt punkt 6.2 gäller detsamma för ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar ska enligt punkt 6.3 för såväl enskilda näringsidkare som för ideella föreningar och registrerade trossamfund värderas på samma sätt som maskiner och inventarier. Reglerna om inventarier till mindre värde och korttidsinventarier gäller inte för förvärvade immateriella tillgångar.