Innehåll

Händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag som årsredovisningen avges ska i vissa fall beaktas i bokslutet och vissa fall upplysas om.

Upplysningar

Enligt 5 kap. 22 § ÅRL ska företaget lämna upplysningar om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte har beaktats i resultat- och balansräkningarna. Upplysning ska lämnas om arten och den ekonomiska effekten av händelserna.

K2-regler

Med väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut avses beslutade förändringar i verksamheten, för företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat samt den omständighet att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet (punkt 18.20).