Bokslut

Om ett företags verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska det större företaget lämna upplysning om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknaderna enligt 5 kap. 47 § ÅRL. Bedömning av om företagets verksamhetsgrenar och geografiska marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster.

K3-regler

Enligt punkt 8.17 ska uppgiften om nettoomsättningens fördelning avse sådana oberoende verksamhetsgrenar som svara för en väsentlig del av företagets nettoomsättning. Indelningen får inte ändras mellan åren om inte verksamheten fått ny inriktning. Ändras indelningen ska upplysning lämnas om det och om effekterna av förändringen. Vid en ändrad indelning kan bland annat jämförelsetalen behöva justeras.

En oberoende verksamhetsgren är enligt punkt 8.18 en del av ett företags verksamhet som skiljer sig från andra verksamhetsdelar och som i huvudsak har externa kunder.