Enligt 6 kap. 2 § ÅRL ska aktiebolag och ekonomiska föreningar lämna förslag till disposition beträffande bolagets/föreningens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening ska det, om föreningen är ett moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen ska föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

K3-regler

Det förslag till dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust som ska lämnas enligt 6 kap. 2 § ÅRL ska enligt punkt 3.14 avse summan av fritt eget kapital. Enligt 18 kap. 4 § ABL respektive 13 kap. 6 § FL ska styrelsen avge ett motiverat yttrande om huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Ett sådant yttrande kan i kommentaren till punkten skrivas i anslutning till upplysningen om den föreslagna resultatdispositionen i årsredovisningen.

Större företag ska även enligt 5 kap. 35 § ÅRL upplysa om förslaget till disposition av företagets vinst eller förlust i en not.

K2-regler

Förslaget till disposition av fritt eget kapital ska enligt punkt 4.9 (aktiebolag), och punkt 4.13 (ekonomiska föreningar) återfinnas i förvaltningsberättelsen under rubriken Resultatdisposition.

Det förslag till dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust som ska lämnas enligt 6 kap. 2 § ÅRL ska enligt punkt 5.8 avse summan av posterna under fritt eget kapital, dvs. Överkursfond, Balanserat resultat och Årets resultat. Motsvarande förslag avseende ekonomiska föreningar ska enligt punkt 5.10 avse Balanserat resultat och Årets resultat.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 35 § ÅRL lämna upplysning i not om disposition av vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om disposition.