Innehåll

Erika Karlsson på Baker Tilly Tributa ger användbara tips:

Hur bör man göra med arbetsgivardeklarationen för förmånsbil som företagare?

− Om man är en så kallad fåmansföretagare är det bra att betala bilförmånen genom nettolöneväxling. Förmånsvärdet reduceras då till noll kronor samtidigt som den kontanta lönen höjs, vilket är fördelaktigt vid beräkning av det så kallade gränsbeloppet.

Förmånsvärdet måste dock fortfarande redovisas (med 0 kronor) i arbetsgivardeklarationen och samma regler för skattefri milersättning gäller som för vanliga förmånsbilar.

Vad gäller för personalbilar?

− Personalbilar hanteras på samma sätt som förmånsbilar skattemässigt. Det innebär att sociala avgifter påförs på förmånsvärdet och den anställde får bara skattefri milersättning med de lägre beloppen som gäller för förmånsbilar. Den enda skillnaden är att den anställde är med och betalar för bilen med ett bruttolöneavdrag.

Kan man få ersättning från arbetsgivaren för laddning av förmånsbil som sker i hemmet?

− Ersättning för tjänsteresor med förmånsbil kan lämnas med 9,50 kronor per mil för elbilar, under förutsättning att den anställde bekostar allt drivmedel. Någon ytterligare ersättning lämnas inte.

Någon skattefri ersättning kan inte lämnas till anställda som enbart delvis bekostar förmånsbilens drivmedel. Så kan vara fallet när den anställde har drivmedelsförmån genom att arbetsgivaren bekostar bensin och/eller laddning av el vid arbetsplatsen och den anställda bekostar laddning vid bostaden. Drivmedelsförmånen baseras på arbetsgivarens kostnader och fördelas mellan tjänstekörning och privat körning.

Påverkar rabatt på bilinköpet bilförmånsvärdet?

− En rabatt på bilens inköpspris påverkar inte förmånsvärdet eftersom förmånsvärdet beräknas efter Skatteverkets listor på nybilspriser. Rabatt på eventuell extrautrustning kan dock påverka förmånsvärdet.

Kan man beskattas för två förmånsbilar samtidigt?

− Om en anställd, eller företagsledare, har två förmånsbilar samtidigt beskattas hen för det sammanlagda förmånsvärdet på de båda bilarna. Om en anställd däremot har bytt bil under en månad och därför har två förmånsvärden, eftersom förmånsvärde beräknas för hel kalendermånad, ska förmånsvärdet beräknas efter den bil som den anställde haft längst tid under månaden.

Vid två förmånsvärden på grund av byte av arbetsgivare görs nedsättningen i den anställdes inkomstdeklaration och inte hos arbetsgivarna.

Vad gäller för omfattande tjänstekörning under pandemin?

− För anställda som kör mer än 3 000 mil i tjänsten kan förmånsvärdet sättas ned till 75 procent av det fulla värdet. Det krävs då en körjournal som visar hur mycket bilen körs i tjänsten. Under pandemin är det många som kör mindre än vanligt i tjänsten. Om den anställde inte kommer upp i 3 000 mil på ett år måste tidigare arbetsgivardeklarationer justeras så att någon nedsättning inte görs.

Björn Dickson