Resultat nr 5 2021

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Mejla din fråga till experterna@far.se.

Får företaget betala tidningsprenumerationen?

Kan bolaget bekosta en prenumeration på en affärstidning?

Ja, under förutsättning att affärstidningen är till nytta för verksamheten och förbättrar bolagets möjlighet att tjäna pengar, finns det normalt möjlighet att göra skattemässigt avdrag även för tidningsprenumerationer. Det ska finnas en klar koppling mellan tidningens innehåll och verksamheten för att det ska anses vara ett arbetsredskap. Det är, som med övriga kostnader, viktigt att de inte kan ses som privata levnadskostnader för till exempel ägaren. Då blir de skattepliktiga hos mottagaren och även föremål för arbetsgivaravgifter. Stäm gärna av med din rådgivare, då det ibland kan vara lite svåra gränsdragningsproblem.

Svar: Kim Lavin

Kan vi vänta med att betala ut semesterersättningen?

En av våra sedan länge anställda har sagt upp sig. Vår löneadministration har uppmärksammat oss på att den anställde har 25 sparade semesterdagar. Vår likviditet är just nu väldigt ansträngd, kan vi avvakta och betala ut semesterersättning till den anställde för de sparade dagarna?

Semesterlagen är en så kallad tvingande lagstiftning och det betyder att bestämmelserna i semesterlagen inte kan avtalas bort annat än genom kollektivavtal. Det vill säga det går inte att ingå en enskild överenskommelse med arbetstagaren som frångår vad semesterlagen säger.

Om det vid anställningens upphörande finns intjänade semesterdagar som arbetstagaren inte tagit ut, ska arbetstagaren få ut dessa semesterdagar i form av semesterersättning. Semesterersättningen ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

Bryter man som arbetsgivare mot de tvingande bestämmelserna i semesterlagen, till exempel betalar ut semesterersättningen senare än en månad efter anställningens upphörande, föreligger skadeståndsskyldighet gentemot arbetstagaren för den skada som arbetstagaren lidit till följd av den för sent utbetalda ersättningen. Det vill säga arbetsgivaren är under sådana omständigheter inte bara skyldig att betala ut till arbetstagaren semesterersättningen, utan även skadestånd för uppkommen skada.

Svar: Anneli Lönnborg

Vad händer med skadestånden?

Jag hörde att regeringen vill förlänga skatteanstånden och att det är åtgärder som ska börja gälla i mars nästa år. Hur ska vi som företag tänka här?

Företag som vill och behöver utnyttja denna möjlighet bör göra en kassaflödesanalys utifrån de skatter man fått anstånd med, och som förfaller till betalning. Man bör då inte räkna med en förlängning utöver 15 månader, även om vi på branschorganisationen FAR fortsätter bevaka frågan. FAR anser att finansdepartementet bör ha en förberedelse för en ytterligare förlängning av skatteanståndet om det, mot bakgrund av den framtida utvecklingen av covid-19, skulle visa sig finnas behov av det.

Svar: Hans Peter Larsson

När krävs aktiebok?

Har just startat ett aktiebolag och fick ett reklambrev med erbjudande om att upprätta en digital aktiebok, måste jag verkligen ha en aktiebok när jag är ensam aktieägare?

Enligt aktiebolagslagen ska det finnas en aktiebok i varje aktiebolag med uppgifter om aktier och aktieägare. Syftet med aktieboken är att den ska ligga till grund för utövandet av aktieägarens rättigheter mot bolaget samt att ge en bild av ägarförhållandena i bolaget. Den ska upprättas så snart stiftelseurkunden är undertecknad. Om en aktie säljs ska ändringen genast antecknas i aktieboken. Vad många inte vet är att aktieboken är en officiell handling och ska finnas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget.

Svar: Petra Örjegren

När behövs revisorn?

Vad gäller för mig som driver en enskild firma. Finns det ett krav på att jag ska ha revisor?

Normalt behöver du som enskild firma inte ha en revisor. Det är bara om din verksamhet räknas som större och då behöver du både upprätta årsredovisning och granskas av en revisor. För att räkans som större bolag behöver du uppfylla minst två av följande kriterier två år i rad och då samma kriterier:

  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.

  • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.

  • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Svar: Petra Örjegren

Varför vill revisorn ha en SIE-fil?

Vår revisor har bett oss om en SIE4-fil på räkenskapsåret efter det som ska granskas. Varför?

Det finns flera skäl. Det kan delvis vara så kallade revisionsbevis på förhållanden som framgår i bokföringen och årsredovisningen för det aktuella året, till exempel periodiseringar, väsentliga händelser, betalningsströmmar med mera. Det gäller särskilt om det passerat flera månader sedan bokslutsdagen. Att även data om det kommande räkenskapsåret inhämtas beror även på att revisorn i sin revisionsberättelse ska uttala sig om huruvida bolagets fortsatta drift är hotad och att man i SIE4-filen kan se att om något i resultatet eller bolagets utveckling i övrigt tyder på detta.

Svar: Kim Lavin