Innehåll

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor på branschorganisationen FAR. Hon har koll på vilka frågor företagarna brottas med.

Det har kommit besked om att korttidsstödet förändrades 1 oktober. Vad ska jag som företagare tänka på?

– Många företag som fått stöd under pandemin kommer inte längre att ha rätt till stöd. Enligt lagen som nu trätt i kraft finns karens på 24 månader från den sista månaden man erhållit stödet. Detta gäller bara för dem som fått stöd under 2020 enligt 2020 års lagstiftning, men inte för dem som erhållit stöd enligt den tillfälliga lagen som gäller för 2021. Det är också andra förutsättningar och regler som skiljer den permanenta lagen från de tillfälliga stöden som funnits under pandemin (se faktaruta).

Hur vet jag om företaget har fått korttidsstöd enligt 2020-års lagstiftning eller 2021 och vad som gäller?

− Har företaget fått stöd under 2020 gäller 2020 års lagstiftning. Har företaget fått stöd under 2021 gäller 2021 års lagstiftning. Men det finns ett undantag, och det är december 2020. Om företaget fick fått stöd då och december varit den sista stödmånaden så gäller 2020 års lagstiftning. Men om företaget fått stöd i december 2020 och december var den första stödmånaden är det i stället 2021 års lagstiftning som gäller. Har företaget enbart december 2020 som stödmånad behöver du veta när ansökan gjordes. Gjordes den i mars 2021 eller senare gäller 2021 års lagstiftning, gjordes den under 2020 gäller 2020 års lagstiftning. I det här sammanhanget är det en god idé att diskutera frågan med sin rådgivare!

Vad innebär förslaget på nya reglerna kring avstämningen kopplad till stödet vid korttidsarbete?

– Den som har fått ett preliminärt stöd måste lämna in en avstämning till Tillväxtverket för att det slutliga stödet ska kunna fastställas. Finansdepartementet har haft frågan på sitt bord en längre tid och i slutet av september lämnade slutligen regeringen över en proposition till riksdagen. Förslaget riktar sig till arbetsgivare lämnat in sin avstämning för sent och därför fått besked från Tillväxtverket att de måste betala tillbaka hela det preliminära stödet. Enligt förslaget får dessa företag chansen att lämna in en ny anmälan om avstämning. Denna ska behandlas på samma sätt som enligt bestämmelserna i lagen om stöd vid korttidsarbete. Om arbetsgivaren har rätt till slutligt stöd ska denne få det. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Vad händer om jag inte lämnar in en avstämning?

− Enligt det förslag som lagt från regeringen ska en arbetsgivare som inte lämnat in en anmälan i rätt tid föreläggas att lämna in en sådan. Arbetsgivaren blir skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först om ett sådan föreläggande inte följs. Dessa ändringar föreslås träda i kraft 1 november 2021, men lagen kommer också gälla för anmälningar om avstämning som kommit in till Tillväxtverket före 1 november 2021 och som myndigheten ännu inte fatta beslut om.

Jag vill begära omprövning av jämförelsemånad hos Tillväxtverket – vad gäller?

– Tillväxtverket får, med vissa begränsningar, ändra ett beslut om jämförelsemånad om det inte är korrekt, trots att beslutet vunnit laga kraft. Företag som begär omprövning gällande jämförelsemånad i både stödet 2020 och 2021 ska tänka på att två olika kompletteringar behöver skickas in. En för respektive stöd. Vid begäran om omprövning måste företaget kunna styrka giltig frånvaro för arbetstagare som var frånvarande i den nya jämförelsemånaden. Det är också bra att komma ihåg att ett byte av jämförelsemånad inte behöver innebära ett högre stöd.

Charlotta Marténg