Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande.

Var går gränsen för julgåvan?

Vill ge mina anställda en lite finare julklapp i år, var går gränsen?

Under 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du som arbetsgivare kan ge dina anställda gåvor som inte överstiger 2 000 kronor utan att de förmånsbeskattas. Denna gräns gäller utöver den normala julgåvan som får uppgå till ett värde av 500 kronor. Det är tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan, alltså kan du ge dina anställda en julklapp för upp till 2 500 kronor. Denna gräns förutsätter dock att du inte gett dem någon gåva tidigare i år och att gåvan inte lämnas som pengar eller som något som kan bytas mot pengar. Var uppmärksam på att det är marknadsvärdet som räknas och att beloppet är inklusive moms.

Svar: Petra Örjegren

Får vi kräva att de anställda jobbar hemifrån?

Vi är ett mindre företag som under pandemin sett stora fördelar med hemarbete. Vi skulle gärna vilja att våra anställda fortsatte arbeta hemifrån på en mer permanent nivå. Kan vi som arbetsgivare begära att våra anställda ska arbeta hemifrån trots att det i deras anställningsavtal står att arbetet ska utföras från vårt kontor?

Utgångspunkten i ett anställningsförhållande är att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. I det ligger också att det som utgångspunkt är arbetsgivaren som anvisar varifrån arbetstagarna ska utföra sitt arbete. Dock begränsas arbetsgivarens rätt att anvisa arbetstagarna att arbeta hemifrån av vad som i det enskilda anställningsavtalet ursprungligen har avtalats om och vad det i tillämpligt kollektivavtal anges om att arbete ska utföras från.

Om det i det enskilda anställningsavtalet eller i tillämpligt kollektivavtal finns stöd för att arbetsgivaren kan beordra sina anställda att arbeta hemifrån, till exempel att det i anställningsavtalet anges att arbetsgivaren från tid till annan får anvisa arbetstagaren var arbetet ska utföras (det vill säga det finns inte definierat en permanent arbetsplats), finns inga hinder mot att arbetsgivaren ger instruktion till de anställda om att arbeta hemifrån.

I avsaknad av sådant stöd i det enskilda anställningsavtalet eller i tillämpligt kollektivavtal behöver arbetsgivaren få till en överenskommelse med arbetstagaren om att arbete framgent ska utföras från hemmet. Alternativet till en sådan överenskommelse är att arbetsgivaren fattar beslut om att organisera om verksamheten på så sätt att de anställda framgent ska arbeta hemifrån. En sådan omorganisation måste förhandlas med eventuella fackliga parter som de anställda är medlemmar av.

Svar: Anneli Lönnborg

Revision till fast pris?

Vi vill ha en revision utförd till ett på förhand överenskommet pris. Revisorn vi pratade med sa att det inte var tillåtet. Är det verkligen så?

Det är riktigt. Enligt revisorslagen och de etiska regler som revisorer har att förhålla sig till framgår att viss prissättning kan komma att inkräkta på revisorns oberoende. Ett sådant exempel är ett fast takpris utan reservation för att priset kan stiga om förutsättningarna för revisionen ändras. Om det exempelvis skulle förekomma problem eller upptäckas fel vid revisionen så skulle revisionen – allt annat lika – sannolikt ta mer tid i anspråk för revisorn. Revisorn får inte försätta sig i en sådan situation att valet står mellan att själv bekosta revisionsinsatser som inte kunde förutses då anbudet lämnades och att inte vidta de granskningsåtgärder som krävs.

Svar: Kim Lavin

Övertid vs mertid?

Jag är ny inom HR på vår arbetsplats. Medarbetarna pratar ömsom om övertid och ömsom om mertid. Vad är skillnaden mellan övertid och mertid?

Begreppen övertid och mertid regleras både i arbetstidslagen och i eventuella kollektivavtal. Enligt arbetstidslagen är övertid den tid som en heltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid (utöver vanligtvis 40 tim/v). Mertid är den tid som en deltidsanställd arbetar utöver sin avtalade arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid. Arbetar den deltidsanställde även utöver heltid så utgör arbetstiden därefter, i likhet med för den heltidsanställde, övertid.

Svar: Anneli Lönnborg

Hur räknar jag ut medelantalet anställda?

Hur ska medelantal anställda redovisas i årsredovisningen för ett aktiebolag?

Enligt årsredovisningslagen 5 kap. (om noter) 20§ framgår att uppgiften alltid ska lämnas, men inte mycket mer än så. I kommentarer till K2 och K3 så framgår att beräkning ska göras enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) om gränsvärden. I detta allmänna råd så framgår bland annat att man ska räkna på individnivå och att man ska ange antal heltidstjänster enligt villkoren för arbetsstället. Detta kan låta enkelt, och är det oftast också, men kan ibland kräva omräkning vid till exempel säsongsverksamheter med mera. I det allmänna rådet kan man få viss praktisk vägledning i hur en sådan omräkning kan göras.

Svar: Kim Lavin

Måste jag visa legitimation?

Varför vill min redovisningskonsult ha en kopia på mitt id?

Regelverket i lagen om penningtvätt innebär att alla redovisningsbyråer är skyldiga att finnas i registret mot penningtvätt. De behöver även ha skriftliga rutiner för hur de motverkar penningtvätt och praktiskt innebär detta att de är skyldiga att kontrollera kundens identitet. Detta görs genom en id-kontroll och redovisningskonsulterna behöver även spara en kopia av legitimationen. De är skyldiga att ha uppgifter om kunderna vid en eventuell framtida förfrågan från myndigheterna. Kontrollen måste göras på alla kunder, så även om de ber dig om en id-kopia innebär det inte att du är misstänkt för penningtvätt.

Svar: Petra Örjegren