Innehåll

Resultat nr 6 2021

Spara genom bra internprissättning

Dokumentation och regelefterlevnad är det som tar mest tid i arbetet med internprissättning i svenska företag. Företag kan spara värdefull tid genom att skapa enkla interna processer för arbetet.

Censio Tax har gjort en undersökning om internprissättning bland svenska företag. En fråga i undersökningen är om företaget har varit föremål för en ny skatterevision med internprissättningsfrågor under de senaste sex månaderna. Under 2020 var det 33 procent av de tillfrågade företagen som svarade ja. Men under 2021 är det bara 6 procent som svarar ja.

Samtidigt noterar Censio Tax att ökningen av antalet skatterevisioner i andra länder är ”dramatisk”.

– I Sverige har Skatteverkets specialister på internprissättning till stor del arbetat med andra frågor under det senaste året. Men troligen kommer skatterevisionerna i Sverige att ta fart på nytt under den närmaste tiden då Skatteverket åter har alla resurser tillgängliga, säger Erik Koponen, specialist på skattefrågor inom internprissättning på Censio Tax.

Trots att skatterevisionerna i Sverige har blivit färre, enligt undersökningen, håller sig företagen beredda. På frågan om företaget väntar fler frågor kring internprissättning från Skatteverket eller andra externa parter under det kommande året svarar 62 procent ja, i stort sett lika många som 2020.

Av undersökningen framgår det också att av företagen med specialister på internprissättning är det nästan 90 procent som har en manual för dessa frågor, eller som arbetar på att ta fram en sådan manual.

– Det är något som alla skulle behöva, säger Erik Koponen.

41 procent har specialister som uteslutande arbetar med frågor kring internprissättning.

– Det visar att många av deltagarna i undersökningen tillhör de allra största bolagen i Sverige. I de flesta små och medelstora företag är det fortfarande finansavdelningen som sköter detta arbete, säger Erik Koponen.

Han säger att de allra flesta bolagen ägnar mest tid åt dokumentation av de interna transaktionerna och har mindre fokus på den faktiska löpande prissättningen och på uppföljning.

De största bolagen, med egna specialister inom internprissättning, arbetar mer med den löpande processen. De förbereder dokumentation proaktivt, baserat på materialitet och på de lokala kraven i de länder där de verkar.

– Där tror vi att de mindre och medelstora bolagen kan inspireras att använda sina resurser på ett mer effektivt sätt, säger Erik Koponen.

Av de tillfrågade företagen använde 57 procent aktivt verktyg som Excel eller särskild programvara för löpande uppföljning eller dokumentation.

– Det finns väldigt bra färdiga programvaror som kan underlätta hanteringen av internprissättning. Men det finns också en stor potential i att använda befintliga rapporteringssystem och befintlig programvara för att skapa en mer effektiv hantering, säger Erik Koponen.

Vilka är dina viktigaste råd till små och medelstora företag, när det gäller internprissättning?

– Det är viktigt att först säkerställa att internprissättningen är korrekt och att interna policyer följs i praktiken. Där kan företagen spara tid och pengar och minska risken för skattejusteringar och tillägg.

Björn Dickson

Det här är internprissättning

  • Internprissättning handlar om priser och andra villkor som avtalas i gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag. I Sverige används även det engelska uttrycket ”transfer pricing”, eller bara ”TP” som är den vedertagna förkortningen.

  • Regler om internprissättning grundar sig på den så kallade armlängdsprincipen som i korthet innebär att priser och villkor som avtalas i gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag ska motsvara de priser och villkor som hade avtalats mellan oberoende företag i en jämförbar situation.