Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-842

(2021-04-16)

Varning på grund av felaktiga redovisningsprinciper i revisionsberättelse i ett uppdrag, otillräcklig granskning av intäktsredovisningen i ett annat uppdrag varvid grund saknats för att tillstyrka bolagets resultat- och balansräkningar.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har underrättats om att auktoriserade revisorn A-son har underkänts i FAR:s kvalitetskontroll och har därför öppnat detta ärende. Revisorsinspektionen har utrett A-sons revision av två aktiebolag för räkenskapsåret 2018, här benämnda fastighetsbolaget och restaurangbolaget.

Årsredovisningen för restaurangbolaget upprättades med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen för fastighetsbolaget upprättades enligt IFRS1 med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska personer (RFR 2). Tidigare hade fastighetsbolaget upprättat sina årsredovisningar med tillämpning av K3.

A-son lämnade revisionsberättelse utan modifieringar, upplysningar eller anmärkningar för fastighetsbolaget den 29 maj 2019 och för restaurangbolaget den 12 juni 2019.

International Financial Reporting Standards.

2 Fastighetsbolaget (redovisningsprinciper)

Av fastighetsbolagets årsredovisning för det nu aktuella räkenskapsåret (2018) framgår att bolaget tidigare år hade upprättat årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och med tillämpning av K3, men att bolaget under räkenskapsåret hade övergått till att tillämpa IFRS.

A-son angav i sin revisionsberättelse att årsredovisningen, enligt hans uppfattning, hade upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och gav en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde enligt årsredovisningslagen.

A-son har uppgett följande.

Det är olyckligt att information om IFRS saknades när han skrev sin revisionsberättelse men det framgår av årsredovisningen att den är upprättad med tillämpning av IFRS.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

En revisionsberättelse ska innehålla uppgift om det eller de normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat.2 Härutöver gäller, enligt International Standard on Auditing (ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter p. 24 och 25, att revisorns uttalande ska innehålla en hänvisning till tillämpligt ramverk för finansiell rapportering.

Fastighetsbolagets årsredovisning var upprättad enligt IFRS. A-sons revisionsberättelse innehöll därför inte korrekta uppgifter om de redovisningsprinciper som bolaget hade tillämpat. Han har därigenom åsidosatt god revisionssed.

Se 9 kap. 29 § första stycket 3 aktiebolagslagen (2005:551).

3 Restaurangbolaget (intäktsredovisning)

Restaurangbolagets nettoomsättning för räkenskapsåret 2018 uppgick till 75,6 mnkr. Av revisionsdokumentationen framgår att A-son gjorde bedömningen att nettoomsättningen var en väsentlig post och att risken för oegentligheter i intäktsredovisningen var låg tack vare bolagets rutiner. Vidare framgår att han bedömde den interna kontrollen som god med fungerande attestrutiner. Det framgår dock inte om det genomfördes någon granskning av intäktsrutinen och den interna kontrollen. Av revisionsstrategin framgår att granskningsmetoderna som skulle användas i revisionen var substansgranskning och verifikationsgranskning samt siffergranskning av huvudboken och verifikationslista. Av dokumentationen kan dock inte utläsas vilken inriktning och omfattning som A-sons substansgranskning hade.

A-son har uppgett följande.

Han granskade samtliga verfikationer via huvudbok/verifikationslista samt utförde optisk granskning av verifikat, kontoutdrag och dagskassor. Han besökte även bolagets kontor.

Bolaget har två enheter, en i Åre och en i Stockholms skärgård. Säsongen i Åre är från december till och med påsk. Hotellet är visserligen öppet över sommaren, men med minskad aktivitet. Huvuddelen av verksamheten i skärgården kretsar kring försäljning kring jul och under några sommarmånader.

Nära nog all försäljning sker via faktura eller kreditkort. Numera har kontanthanteringen mer eller mindre försvunnit. Personalen på plats sköter dagskassor och kontoret i Stockholm har en bokningsavdelning som sköter bokningar. Ekonomipersonal sköter faktureringen av bokningar mot faktura.

Alla dagskassor samlas på kontoret i Stockholm som registrerar och stämmer av mot inbetalningar. Han stämde av kassorna genom att stämma av mot bank och leta efter avvikande transaktioner, t.ex. om bank justeras mot annat konto. Detsamma gällde för de fakturerade kunderna.

För Åre del var det många förskotterade intäkter. Intäkterna ökade kraftigt per den 31 december 2018, eftersom det var alpin-VM våren 2019. Här avgränsades granskningen till optisk kontroll av inbetalningarna under hösten 2018.

Han utförde även sedvanliga bruttovinstkontroller. Räkenskapsåret 2018 var ett mycket bra år tack vare kraftigt ökad försäljning av julbord samt en varm sommar på Fjäderholmarna.

Hans slutsatser var att han fångade upp försäljningen genom kontrollen av flödet av pengar via bankinbetalningar och fakturor. Han har granskat detta bolag i ett antal år och är väl medveten om dess rutiner och redovisningssystem. Det är flera led som sköter om redovisningen. Ekonomipersonalen rapporterar månadsrapporter, halvårsrapport och årsbokslut till VD och styrelse. Han har under året flera möten med både ekonomiansvarig och styrelse för att höra deras syn på verksamheten. Han blir ofta tillfrågad om redovisningsproblem som kan uppstå och upplever att dialogen med företaget är öppen och rak.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

Intäktsredovisningen är normalt ett väsentligt granskningsområde som revisorn har anledning att ägna särskild uppmärksamhet. Av A-sons dokumentation framgår att han bedömde att den interna kontrollen var god med fungerade attestrutiner. Han har lämnat en allmän beskrivning av kontrollmiljön i bolaget. Det kan emellertid varken av revisionsdokumentationen eller av hans yttranden utläsas att han genomförde några tester eller andra åtgärder för att verifiera att rutinerna för intäktsredovisningen tillämpades och fungerade på det sätt som han utgick ifrån, utan han har i den delen, såvitt framkommit, grundat sina slutsatser enbart på sin tidigare erfarenhet av bolaget och dess företrädare. Han var därför tvungen att substansgranska.

A-son har i sina yttranden redogjort för vissa substansgranskningsåtgärder. De åtgärder som han har redogjort för kan emellertid inte anses ha varit tillräckliga för att ge honom godtagbara revisionsbevis för intäktsredovisningens riktighet och fullständighet. Han hade därmed inte grund för att tillstyrka fastställande av bolagets resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed.

4 Sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd

A-son har i ett uppdrag angett felaktiga redovisningsprinciper i sin revisionsberättelse. I ett annat uppdrag har granskningen av intäktsredovisningen varit otillräcklig. I nu nämnda avseenden har han åsidosatt god revisionssed och sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Det som läggs A-son till last är allvarligt, särskilt som han i det ena uppdraget inte har haft grund för att tillstyrka bolagets resultat- och balansräkningar. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...