Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-1039

(2021-02-12)

Erinran för förbiseende att upplysa om att en revisionsberättelse ersatte en tidigare avgiven revisionsberättelse.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har öppnat detta ärende efter att ha tagit del av information om auktoriserade revisorn A-son. Informationen gäller hans revision av en bostadsrättsförening för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019. A-son lämnade den 3 juni 2020 en revisionsberättelse utan någon modifiering, upplysning eller anmärkning. Den 18 juni 2020 lämnade han en ny revisionsberättelse som innehåller en anmärkning. Det framgår inte av revisionsberättelsen daterad den 18 juni 2020 att den ersätter den tidigare lämnade revisionsberättelsen.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

När den första revisionsberättelsen togs fram, saknades en anmärkning om att föreningen inte hade följt bostadsrättslagen. Hans avsikt hade varit att lämna en sådan anmärkning. Så fort han noterade att den avlämnade revisionsberättelsen blivit felaktigt utformad kontaktade han styrelsen och informerade om felet. Han tog därefter fram en ny revisionsberättelse för att ersätta den tidigare. Han kan konstatera att han missade att beakta RevR 700 Revisionsberättelsens utformning p. 58. Han hade dock kontakt med styrelsen i föreningen för att säkerställa att det var den korrekta revisionsberättelsen som presenterades för medlemmarna på stämman.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

I RevR 700 Revisionsberättelsens utformning p. 58 behandlas den situationen då det – sedan revisorn har daterat sin revisionsberättelse – kommer fram förhållanden som ger honom eller henne anledning att lämna en ny revisionsberättelse. Av den nya revisionsberättelsen ska då framgå att denna ersätter en tidigare.

A-son har underlåtit att i den revisionsberättelse som är daterad den 18 juni 2020 göra en notering om att den ersatte en tidigare revisionsberättelse. Han har därmed åsidosatt god revisionssed och ska till följd av det, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Han ska därför tilldelas en erinran.

Skiljaktig mening

Såsom majoriteten har konstaterat har A-son i revisionsberättelsen daterad den 18 juni 2020 underlåtit att notera att den ersatte den tidigare lämnade revisionsberättelsen. Denna underlåtenhet var felaktig. Vi finner dock ingen anledning att meddela honom någon disciplär påföljd.

FARs Kommentar

Det framgår inte av ärendet om den tidigare avgivna revisionsberättelsen hade gjorts tillgänglig för fler än ledamöterna i bostadsrättföreningens styrelse. Det finns dock alltid en viss risk att kopior av revisionsberättelse som ersatts med en ny sprids vidare, varför den nya behöver innehålla upplysningen om att den ersätter den gamla. Det noteras att revisorsledamöterna i tillsynsnämnden ansåg att man kunde lämna ärendet utan disciplinär påföljd.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...