Erinran för förbiseende att upplysa om att en revisionsberättelse ersatte en tidigare avgiven revisionsberättelse.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har öppnat detta ärende efter att ha tagit del av information om auktoriserade revisorn A-son. Informationen gäller hans revision av en bostadsrättsförening för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019. A-son lämnade den 3 juni 2020 en revisionsberättelse utan någon modifiering, upplysning eller anmärkning. Den 18 juni 2020 lämnade han en ny revisionsberättelse som innehåller en anmärkning. Det framgår inte av revisionsberättelsen daterad den 18 juni 2020 att den ersätter den tidigare lämnade revisionsberättelsen.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

När den första revisionsberättelsen togs fram, saknades en anmärkning om att föreningen inte hade följt bostadsrättslagen. Hans avsikt hade varit att lämna en sådan anmärkning. Så fort han noterade att den avlämnade revisionsberättelsen blivit felaktigt utformad kontaktade han styrelsen och informerade om felet. Han tog därefter fram en ny revisionsberättelse för att ersätta den tidigare. Han kan konstatera att han missade att beakta RevR 700 Revisionsberättelsens utformning p. 58. Han hade dock kontakt med styrelsen i föreningen för att säkerställa att det var den korrekta revisionsberättelsen som presenterades för medlemmarna på stämman.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

I RevR 700 Revisionsberättelsens utformning p. 58 behandlas den situationen då det – sedan revisorn har daterat sin revisionsberättelse – kommer fram förhållanden som ger honom eller henne anledning att lämna en ny revisionsberättelse. Av den nya revisionsberättelsen ska då framgå att denna ersätter en tidigare.

A-son har underlåtit att i den revisionsberättelse som är daterad den 18 juni 2020 göra en notering om att den ersatte en tidigare revisionsberättelse. Han har därmed åsidosatt god revisionssed och ska till följd av det, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Han ska därför tilldelas en erinran.

Skiljaktig mening

Såsom majoriteten har konstaterat har A-son i revisionsberättelsen daterad den 18 juni 2020 underlåtit att notera att den ersatte den tidigare lämnade revisionsberättelsen. Denna underlåtenhet var felaktig. Vi finner dock ingen anledning att meddela honom någon disciplär påföljd.

FARs Kommentar

Det framgår inte av ärendet om den tidigare avgivna revisionsberättelsen hade gjorts tillgänglig för fler än ledamöterna i bostadsrättföreningens styrelse. Det finns dock alltid en viss risk att kopior av revisionsberättelse som ersatts med en ny sprids vidare, varför den nya behöver innehålla upplysningen om att den ersätter den gamla. Det noteras att revisorsledamöterna i tillsynsnämnden ansåg att man kunde lämna ärendet utan disciplinär påföljd.