Erinran för fel i revisorsyttrande enligt förordningen om omställningsstöd.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som A-son har avgett för ett aktiebolag enligt 6 § förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020. Vid Skatteverkets efterkontroll av omställningsstödet för bolaget har det kommit fram att en viss hyreskostnad felaktigt räknats med i de fasta kostnaderna, vilket medfört att omställningsstöd beviljats för bolaget med ett för högt belopp. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Bolaget ansökte om och beviljades omställningsstöd med 170.086 kr. I ansökan uppgav bolaget att det under perioden mars–april 2020 hade haft fasta kostnader med sammanlagt 654.770 kr, varav 409.962 kr avsåg hyra och leasing. Av den koncernstruktur som bifogades ansökan framgår att ett annat bolag, aktiebolaget B, ingick i samma koncern som bolaget.

I revisorsyttrandet angav A-son att hon hade granskat ett urval fakturor, bestående av de tio största fakturorna som avser de fasta kostnader som ligger till grund för omställningsstödet. I yttrandet intygade hon att de utvalda fakturorna uppfyllde definitionen för sådana fasta kostnader som får räknas med enligt förordningen om omställningsstöd.

Vid Skatteverkets efterkontroll av omställningsstödet framkom att bolaget bedrivit sin verksamhet i hyrda lokaler på en fastighet som ägdes av aktiebolaget B och att det i kostnaderna för hyra och leasing ingick en hyresfaktura om 393.668 kr som hade ställts ut av aktiebolaget B.

Det förhållandet att hyresfakturan räknades med i de fasta kostnaderna medförde att bolaget beviljades omställningsstöd med ett 96.249 kr för högt belopp.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Det som framgår av Skatteverkets underrättelse är riktigt. Bolaget upprättade ansökan om omställningsstöd. Hon hade kontakter med bolaget inför färdigställandet av ansökan och avlämnandet av revisorsyttrandet. Tyvärr uppmärksammade varken bolaget vid upprättandet av ansökan eller hon vid sin granskning de förhållanden som framgår av Skatteverkets underrättelse. Hennes bedömning är att om förhållandena hade uppmärksammats så hade bolaget inte tagit med den aktuella fakturan i ansökan.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 6 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020 får omställningsstöd beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn uttala sig i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 10–12 §§ i förordningen. Av 11 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom det belopp som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandet innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandet felaktigt. Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har hon åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

FAR noterar att detta är det första men sannolikt inte det sista ärendet som inkommit från Skatteverket angående fel i revisorsyttranden i samband med ansökan om omställningsstöd. Uppdraget innebär att många sakförhållanden ska granskas på begränsad tid, varför risken för enstaka fel är relativt hög.