Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information rörande auktoriserade revisorn A-sons uppdrag som revisor i en ideell förening som bedriver idrottsverksamhet. Informationen har gett inspektionen anledning att öppna detta ärende. I ärendet behandlas A-sons granskning av det varulager som föreningen redovisade i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Årsredovisningen för föreningen upprättades med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2). Varulagret redovisades till 750 tkr, vilket motsvarade 18 procent av balansomslutningen.

I revisionsberättelsen, som är daterad den 23 juni 2020, anförde A-son följande. Föreningens egna kapital är negativt med 355 tkr, övervärdet i ett dotterbolag inräknat. Det är viktigt att verksamheten i sig genererar överskott i fortsättningen. För att säkerställa att detta sker krävs en fortsatt noggrann månatlig uppföljning av både resultat och likviditet där eventuella avvikelser snabbt kan identifieras och lämpliga åtgärder vidtas för att korrigera utvecklingen. Hela föreningen måste fortsatt utveckla en stor kostnadsmedvetenhet för att säkerställa att varaktiga besparingar kan göras för att uppnå resultat- och likviditetsförbättringarna. För att säkerställa att beslutade åtgärder genomförs och ger förväntat resultat behöver beställnings- och attestrutinerna samt kravrutinen fortsättningsvis hållas strama.

Revisionsberättelsen var i övrigt utan modifieringar, upplysningar och anmärkningar.

2 Granskningen av varulager

Av revisionsdokumentationen framgår följande.

I dokumentet Intyg över lagerinventering, daterat den 1 juni 2020 och undertecknat av klubbdirektören, anges bl.a. att värdet av varulagret uppgår till 750 tkr.

I ett dokument rubricerat Materialinventering finns anteckningar om förändringar i prissättningen mellan den 30 april 2019 jämfört med den 30 april 2020 avseende några artiklar i varulagret. Artiklarnas styckpris och totala värde anges. Det har även antecknats att styckpriserna i övrigt är desamma för jämförelsen.

Av dokumentet Specifikation av konto 1400, Varulager framgår in- och utgående balans för varulagrets fem olika delar.

Dokumentet Materialinventering 2019/2020 innehåller föreningens olika varulagerartiklar med angivande av antal, pris och summa samt prisförändring jämfört med föregående räkenskapsår. Vid några av artiklarna finns en bock med förklaring att dessa har stämts av stickprovsvis mot inventeringslistor.

A-son närvarade inte vid varulagerinventeringen.

A-son har uppgett följande.

Föreningens lager var uppdelat på fem poster: damlag, herrlag, ungdom, utrustning och souvenirer. Dessa handhades och inventerades av fem olika personer. Detta försvårade närvaro vid inventeringarna, som kunde ske vid olika tidpunkter. Han gick därför tillsammans med klubbdirektören igenom bilagorna och prissättningarna av de olika artiklarna. Klubbdirektören skrev även på ett lagerintyg som avsåg hela lagret. Själv jämförde han stickprovsvis prissättningen av årets artiklar med prissättningen av artiklarna under föregående år. Slutligen jämförde han stickprovsvis inventerat antal enligt inventeringslistor med antal enligt upprättade lagerlistor. Hans slutsats av kontrollen var att inga större fel noterades.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt International Standard on Auditing (ISA) 501 Revisionsbevis – särskilda överväganden för vissa poster p. 4 ska revisorn, om lagret är väsentligt för de finansiella rapporterna, inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis rörande varulagrets existens och skick genom att närvara vid lagerinventering såvida detta inte är praktiskt ogenomförbart. Om det inte är praktiskt genomförbart att närvara vid en lagerinventering, ska revisorn enligt p. 7 utföra alternativa granskningsåtgärder för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis rörande varulagrets existens och skick.

Varulagret var väsentligt för de finansiella rapporterna. A-son har uppgett att de olika delarna av lagret inventerades av olika personer och vid olika tidpunkter. Detta medförde dock inte att hans närvaro vid lagerinventeringarna var praktiskt ogenomförbar. Han vidtog visserligen ett antal alternativa granskningsåtgärder. Dessa kan dock inte anses ha varit tillräckliga vare sig beträffande bedömningen av varulagrets värde eller beträffande dess existens.

Revisorsinspektionen drar av detta slutsatsen att A-sons alternativa granskningsåtgärder avseende posten Varulager inte gav honom tillräckliga revisionsbevis för varulagrets existens och värde. Med hänsyn till att posten var väsentlig saknade han därför grund att tillstyrka fastställandet av föreningens resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed.

A-son ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som ligger honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.