Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag (A-bolaget) enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021.1 Vid Skatteverkets kontroll av omställningsstödet har det kommit fram att vissa hyreskostnader samt fastighetsskatt felaktigt har räknats med i de fasta kostnaderna. Detta har medfört att omställningsstöd har beviljats med ett för högt belopp. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden augusti – oktober 2020.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

A-bolaget ansökte om och beviljades omställningsstöd med 763 968 kr. I ansökan angavs att bolaget under perioden augusti – oktober 2020 hade haft fasta kostnader med sammanlagt 1 495 543 kr, varav 1 000 863 kr avsåg hyra och leasing och 147 517 kr fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

I revisorsyttrandet angav A-son att han hade granskat ett urval bestående av de 15 största fakturorna/posterna som avsåg de fasta kostnader som låg till grund för omställningsstödet. Han intygade att de utvalda fakturorna/posterna uppfyllde definitionen för sådana fasta kostnader som får räknas med enligt förordningen om omställningsstöd.

Vid Skatteverkets kontroll av omställningsstödet framkom att det i kostnaderna för hyra och leasing ingick två hyresfakturor om 154 371 kr per månad som B-bolaget hade ställt ut samt att det i posten Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift ingick en faktura på 147 517 kr utställd av B-bolaget för fastighetsskatt för 36 månader (åren 2018 – 2020). B-bolaget ingick i samma koncern som A-bolaget.

Det förhållandet att hyresfakturorna och fastighetsskatt från B-bolaget felaktigt räknades med i de fasta kostnaderna medförde att A-bolaget beviljades omställningsstöd med ett 339 120 kr för högt belopp.

3 Utredningen i ärendet

I dokumentationen finns två hyresfakturor uppgående till 154 371 kr per månad. Av A-sons dokumentation framgår att han har tagit del av och kontrollerat A-bolagets beräkning av stödbelopp där fastighetsskatt om 147 517 kr ingick.

A-son har uppgett följande.

Enligt hans uppfattning utförde han granskningen med omsorg enligt SNT 4400. Av förbiseende missade han dock att hyresvärden ingick i samma koncern som stödsökande bolag. Vid tidpunkten för hans granskning var så inte fallet utan ägarbilden hade förändrats per den 1 oktober 2020 vilket han förbisåg. Hyrorna hade fakturerats från B-bolaget som fram till och med den 30 september 2020 var ett systerbolag till A-bolaget. Det innebär att hyrorna för augusti och september 2020 inte skulle ha räknats med i det belopp som A-bolaget sökte stöd för. Skatteverkets uppgifter relaterade till det för högt beviljade omställningsstödet är korrekta.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Med fasta kostnader avses enligt 13 § första stycket 4 bl.a. kostnader för fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget [Revisorsinspektionens kursivering] är skatt- eller avgiftsskyldigt för. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom det belopp som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandet innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandet felaktigt. Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Ärendet avser granskning av omställningsstöd. Revisorn har i detta fall missat att koncernförhållande förelåg avseende hyra med mera som sedan räknats in i de fasta kostnader som bolaget sökt stöd för. Detta är fjärde gången om RI lämnar en erinran i samband med granskning av omställningsstöd.