Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2021-886

(2021-10-29)

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag (A-bolaget) enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021.1 Vid Skatteverkets kontroll av omställningsstödet har det kommit fram att vissa hyreskostnader samt fastighetsskatt felaktigt har räknats med i de fasta kostnaderna. Detta har medfört att omställningsstöd har beviljats med ett för högt belopp. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden augusti – oktober 2020.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

A-bolaget ansökte om och beviljades omställningsstöd med 763 968 kr. I ansökan angavs att bolaget under perioden augusti – oktober 2020 hade haft fasta kostnader med sammanlagt 1 495 543 kr, varav 1 000 863 kr avsåg hyra och leasing och 147 517 kr fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

I revisorsyttrandet angav A-son att han hade granskat ett urval bestående av de 15 största fakturorna/posterna som avsåg de fasta kostnader som låg till grund för omställningsstödet. Han intygade att de utvalda fakturorna/posterna uppfyllde definitionen för sådana fasta kostnader som får räknas med enligt förordningen om omställningsstöd.

Vid Skatteverkets kontroll av omställningsstödet framkom att det i kostnaderna för hyra och leasing ingick två hyresfakturor om 154 371 kr per månad som B-bolaget hade ställt ut samt att det i posten Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift ingick en faktura på 147 517 kr utställd av B-bolaget för fastighetsskatt för 36 månader (åren 2018 – 2020). B-bolaget ingick i samma koncern som A-bolaget.

Det förhållandet att hyresfakturorna och fastighetsskatt från B-bolaget felaktigt räknades med i de fasta kostnaderna medförde att A-bolaget beviljades omställningsstöd med ett 339 120 kr för högt belopp.

3 Utredningen i ärendet

I dokumentationen finns två hyresfakturor uppgående till 154 371 kr per månad. Av A-sons dokumentation framgår att han har tagit del av och kontrollerat A-bolagets beräkning av stödbelopp där fastighetsskatt om 147 517 kr ingick.

A-son har uppgett följande.

Enligt hans uppfattning utförde han granskningen med omsorg enligt SNT 4400. Av förbiseende missade han dock att hyresvärden ingick i samma koncern som stödsökande bolag. Vid tidpunkten för hans granskning var så inte fallet utan ägarbilden hade förändrats per den 1 oktober 2020 vilket han förbisåg. Hyrorna hade fakturerats från B-bolaget som fram till och med den 30 september 2020 var ett systerbolag till A-bolaget. Det innebär att hyrorna för augusti och september 2020 inte skulle ha räknats med i det belopp som A-bolaget sökte stöd för. Skatteverkets uppgifter relaterade till det för högt beviljade omställningsstödet är korrekta.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Med fasta kostnader avses enligt 13 § första stycket 4 bl.a. kostnader för fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget [Revisorsinspektionens kursivering] är skatt- eller avgiftsskyldigt för. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom det belopp som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandet innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandet felaktigt. Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Ärendet avser granskning av omställningsstöd. Revisorn har i detta fall missat att koncernförhållande förelåg avseende hyra med mera som sedan räknats in i de fasta kostnader som bolaget sökt stöd för. Detta är fjärde gången om RI lämnar en erinran i samband med granskning av omställningsstöd.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...