Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser en rapport över faktiska iakttagelser som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden januari–februari 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Bolaget ansökte om omställningsstöd med 6 946 766 kr. Efter Skatteverkets granskning beviljades stöd med 5 003 961 kr. Att stöd inte beviljades med hela det sökta beloppet berodde bl.a. på följande.

I sin ansökan angav bolaget att det under perioden januari–februari 2021 hade haft fasta kostnader om 9 909 666 kr, varav 1 214 431 kr avsåg räntor på skulder. Vid Skatteverkets kontroll framkom det att dessa räntekostnader i sin helhet bestod av räntor som hade betalats till ett annat bolag i samma koncern.

Eftersom A-son inte uppmärksammade det nu angivna förhållandet i sin rapport, finns det enligt Skatteverket skäl att ifrågasätta rapporten.

3 Utredningen i ärendet

I den rapport över faktiska iakttagelser som A-son avgav i samband med bolagets ansökan angav han att han hade tagit del av bolagets sammanställning över fasta kostnader och granskat de femton största fakturorna/posterna. Slutsatsen i rapporten var att de upptagna kostnaderna uppfyllde definitionen på sådana fasta kostnader som får räknas med vid en ansökan om omställningsstöd. Av A-sons dokumentation framgår att den aktuella räntekostnaden omfattades av granskningen och att den utgjorde en av de största posterna som hade redovisats som fasta kostnader samt att granskningen skedde genom avstämning mot underlag från bank. I dokumentationen finns en ränterapport för ett valutakoncernkonto per den 24 februari 2021. Detta konto innehades av moderbolaget i den koncern där bolaget ingick. De aktuella räntekostnaderna är i kontoutdraget angivna som upplupen skuldränta på ett underkonto avseende bolaget.

A-son har uppgett följande.

Det kan konstateras att bolagets ansökan innefattade räntekostnader som, i enlighet med det som Skatteverket har uppgett, inte skulle ha tagits upp som fasta kostnader i bolagets ansökan. Han noterade inte detta fel vid granskningen.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom det belopp som A-son uttalade sig om i sitt revisorsyttrande innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var hans yttrande felaktigt.

Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.