Beslut: Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående godkände revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden mars 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

I ansökan angavs att bolagets lagerförändring under perioden var 0 kr.

I revisorsyttrandet angav A-son att han hade kontrollerat periodens kostnader för handelsvaror/råvaror och förnödenheter och att stödperiodens lagerförändring fanns i företagets redovisning alternativt framgick av annan sammanställning. Han intygade att han hade granskat lagerförändringen i täckningsbidraget mot uppgifter som kom från företagets redovisning/sammanställning/beräkning och att han hade funnit att dessa stämde överens med varandra.

Vid Skatteverkets kontroll visade utdrag ur huvudbok samt resultatrapport att bolaget under mars 2021 hade köpt in handelsvaror för 423 537 kr. Skatteverket bedömde därför att uppgiften om att periodens lagerförändring hade varit 0 kr inte var rimlig. Vid en rimlighetsbedömning utifrån bokföringsunderlaget och en genomsnittlig bruttovinstmarginal uppskattade Skatteverket periodens lagerförändring till 371 096 kr i stället för 0 kr.

3 Utredningen i ärendet

Av A-sons revisionsdokumentation framgår att bolaget under mars 2021 hade köpt in råvaror och förnödenheter för 423 537 kr.

I A-sons rapport över faktiska iakttagelser anges att han hade granskat lagerförändring mot uppgifter som kom från företagets redovisning. Det anges vidare att han hade funnit att lagerförändringen stämde mot företagets redovisning/beräkning av lagerförändring och att beräkningen hade utförts enligt samma principer och med antaganden som stämde överens med vad som normalt tillämpades av företaget.

A-son har uppgett följande.

Bolagets försäljningsperiod var mars – oktober. Resterande tid var butikerna stängda. Bolagets försäljning var beroende av ”väder och vind” och kunde bli både 1000 liter glass och 5000 liter glass. Bolaget tillämpade en försiktighetsprincip och kostnadsförde alltid inköp av ingredienser, som är färskvaror med begränsad hållbarhet, eftersom man inte visste hur mycket glass som skulle kunna säljas.

Någon fysisk inventering av bolagets varulager var alltså inte praktiskt genomförbar. Detta innebär att han i så fall hade fått förlita sig på företagsledningens bedömning av värdet. Bolaget hade inte några fastställda rutiner för inventeringar och några löpande inventeringar gjordes inte eftersom bolaget inte hade något behov av det. En uppskattning av ett varulager hade därmed i detta fall varit otillförlitligt och det faktiska värdet av varulagret svårbedömt.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om sökandens täckningsbidrag. Med täckningsbidrag avses enligt 16 § periodens nettoomsättning minskat med vissa kostnader, samt med justering för periodens förändring av lager av råvaror och förnödenheter, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor och pågående arbete för någon annans räkning.2

Bolaget upprättade sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020 i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) årsredovisning i mindre företag (K2).

Enligt p. 12.2 K2 utgörs varulager av omsättningstillgångar som

  1. är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdiga varor),

  2. är under tillverkning för att bli färdiga varor, eller

  3. ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster.

Av resultatrapporten för perioden mars 2021 framgår att bolaget under perioden hade en nettoomsättning om 374 583 kr och att det hade köpt in råvaror och förnödenheter för 423 537 kr.

Råvaror och förnödenheter ska enligt K2-regelverket redovisas som varulager. Eftersom bolagets nettoomsättning understeg inköpen, borde varulagret ha ökat under perioden och därmed inte ha kunnat redovisas till ett värde av 0 kr. Bolagets beräkning av lagerförändringen stämde därmed inte överens med de principer och antaganden som normalt tillämpas. Det innebär att A-sons revisorsyttrande (se avsnitt 3) var felaktigt.

Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

Vid den aktuella stödperioden hade 16 § till viss del en annan lydelse. Skillnaderna är dock inte relevanta i detta fall.