Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som hon har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg perioden november – december 2020.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Enligt revisorsyttrandet tog A-son del av bolagets sammanställning över fasta kostnader och granskade de femton största fakturorna/posterna. Hon kontrollerade bl.a. att fakturorna/posterna uppfyllde definitionen av fasta kostnader i enlighet med förordningen.

Vid Skatteverkets utredning framkom det att beräkningarna av fasta kostnader och täckningsbidrag var felaktiga. I kostnaderna ingick en flygplatskostnad som innebar att bolaget stöttade den lokala flygplatsen med drifts- och tillväxtstöd. En sådan kostnad handlar, enligt Skatteverkets uppfattning, huvudsakligen om exponering och marknadsföring och är därmed inte en fast kostnad enligt förordningen. Också kostnader för snöröjning redovisades felaktigt som fasta kostnader; kostnaderna skulle i stället ha beaktats vid beräkningen av täckningsbidrag.

Enligt revisorsyttrandet stämde A-son av beloppen i bolagets beräkning av täckningsbidraget enligt ansökan mot bolagets bokslut för stödperioden november – december 2020. Hon kontrollerade också, enligt yttrandet, att beräkningen av lönekostnader stämde överens med bolagets underlag för socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för den redovisningsperiod som motsvarade stödperioden, ökad med summan av påförda arbetsgivaravgifter.

I ansökan om omställningsstöd redovisade bolaget emellertid de löner som inarbetades under november och december 2020 och som redovisades i skattedeklarationerna för december 2020 och januari 2021, i stället för – som rätteligen borde ha skett – de lönekostnader som motsvarade bolagets underlag för arbetsgivaravgifter i skattedeklarationer ökade med summan av påförda arbetsgivaravgifter för november och december 2020.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

När hon bedömde flygplatskostnaden tog hon utgångspunkt i dess betydelse för intäktsgenereringen och det faktum att kostnaden betraktades som ett bidrag för drift och underhåll. Av avtalet mellan företaget som äger och driver flygplatsen och bolaget framgår att erhållen tillväxtpeng,2 upp till 20 mnkr, ska användas för löpande drift och behov. Den faktura som hon granskade avsåg denna tillväxtpeng, inte bidrag för marknadsföring. Avtalstiden var 5 år och inte av sådan art att kostnaden var möjlig att undvika.

Den verksamhet som bolaget bedriver är beroende av effektiv snöröjning. Hon anser därför att kostnaden för snöröjning är av tvingande natur för att verksamheten ska fungera, dvs. bör betraktas som en fast kostnad på samma sätt som t.ex. hyra, lokalförvaltning, sophantering eller städning. Det framgår av granskningsnoteringarna att kostnaden bedömdes vara en del av lokalförvaltningen.

Skatteverket har framfört att bolaget vid beräkningen av täckningsbidrag beaktade löner som inarbetades i november och december men redovisades i december och januari. Posten stämdes i granskningen av mot sammanställning från Skatteverket. Förordningen anger att med lönekostnader avses ”summan av företagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen för de redovisningsperioder som motsvarar stödperioden…”, vilket ger stöd för Skatteverkets bedömning. Hennes bedömning grundade sig dock på uppdragsgivarens ställningstagande, vilket var att intäktsgenerering rimligen matchas mot personalkostnader och att man då ska beakta de löner som intjänades under stödperioden november – december.

Enligt avtalet mellan företaget som äger och driver flygplatsen och bolaget framgår bl.a. att bolaget under en femårsperiod åtar sig att tillföra företaget som driver flygplatsen ett drift- och tillväxtstöd (”tillväxtpeng”).

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd får omställningsstöd beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden och företagets täckningsbidrag. I 13 § förordningen om omställningsstöd anges vilka kostnader som utgör fasta kostnader. Enligt 13 a § avses med löner företagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökat med summan av påförda arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden.3

Det kan i och för sig ifrågasättas om den aktuella flygplatskostnaden, som Skatteverket angett, utgör en kostnad för marknadsföring. Oaktat detta så utgör den inte en fast kostnad enligt förordningen. Av förordningen framgår visserligen att kostnader för reparationer och underhåll av anläggningstillgångar utgör fasta kostnader. Flygplatskostnaden är dock inte en sådan kostnad, eftersom flygplatsen inte utgör en anläggningstillgång i det aktuella bolaget.

Uppräkningen i 13 § förordningen om omställningsstöd av vad som avses med fasta kostnader är uttömmande och förhållandevis detaljerad. Kostnader för snöröjning finns inte angivna bland fasta kostnader och kan inte heller anses ingå i någon annan av de fasta kostnaderna som räknas upp i paragrafen. Vidare stämmer inte bolagets sätt att beräkna lönekostnaderna i täckningsbidraget överens med det som föreskrivs i förordningen.

Bolagets ansökan innehöll alltså felaktiga uppgifter. A-son borde ha uppmärksammat dessa men gjorde inte det. Hon kom därmed att avge ett felaktigt revisorsyttrande.

Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

Vid den aktuella stödperioden fanns motsvarande bestämmelse i 16 §.