Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökningar om omställningsstöd avsåg stödperioderna november – december 2020 och januari – februari 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

I sin utredning av bolagets ansökningar om omställningsstöd bedömde Skatteverket att bolaget vid beräkningarna av täckningsbidraget felaktigt hade dragit av ett belopp som avsåg fasta kostnader och att bolagets pensionskostnader och särskild löneskatt på pensionskostnader hade inkluderats i beloppet för lönekostnader.

3 Utredningen i ärendet

A-son har uppgett följande.

Han kontrollerade att beräkningarna av lönekostnaderna stämde överens med företagets underlag för socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för de redovisningsperioder som motsvarade stödperioderna ökat med summan av påförda arbetsgivaravgifter.

Hans granskning av de intäkts- och kostnadsposter som tagits med vid beräkningen av omställningsstöden var tillräcklig, särskilt mot bakgrund av att han i revisorsyttrandet enbart redovisade sina iakttagelser och inte lämnade något bestyrkande.

Av de sammanställningar som bolaget upprättade framgår dock att bolaget hade utgått från ett mått på ”gross profit” för de aktuella perioderna i stället för att räkna fram ett täckningsbidrag. Detta borde han ha uppmärksammat vid granskningen. Han har ingen förklaring till att så inte skedde och han kan bara beklaga sitt förbiseende.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftlig, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om företagets täckningsbidrag. Hur täckningsbidraget ska beräknas preciseras i 16 §.2

Av de sammanställningar som bolaget upprättat framgår att det i sina beräkningar av täckningsbidragen hade gjort avdrag för fasta kostnader samt inkluderat pensionskostnader och särskild löneskatt på pensionskostnader i beloppet för lönekostnader.

Eftersom de belopp som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandena innefattade kostnader som enligt 16 § förordningen inte ska ingå i beräkningen av täckningsbidraget var hans granskningsinsats bristfällig.

A-son har alltså åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

Enligt förordningens ursprungliga lydelse, som gällde vid den aktuella stödperioden, avses med täckningsbidrag periodens nettoomsättning minskat med bl.a. periodens lönekostnader.