Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Bolaget ansökte om omställningsstöd för perioden juni 2021. I ansökan angavs att lönekostnaderna uppgick till 757 308 kr. Av 13 a § i den aktuella förordningen framgår att med löner avses bolagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökad med påförda arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden. Vid Skatteverkets utredning framkom att lönekostnaderna för den redovisningsperiod som motsvarade stödperioden rätteligen uppgick till 660 861 kr (vid en beräkning på det sätt som anges i 13 a §).

I sitt revisorsyttrande, daterat den 1 september 2021, uttalade A-son att bolagets lönekostnader överensstämde med underlaget för socialavgifter för stödperioden och att det hade ökats med summan av påförda arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden. Genom Skatteverkets utredning har framkommit att detta uttalande var oriktigt.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentation över den utförda granskningen finns arbetsgivardeklarationer för löner utbetalda i juni månad respektive juli månad.

A-son har uppgett att han kontrollerade att beräkningen av lönekostnaderna stämde överens med bolagets underlag för socialavgifter ökat med summan av påförda arbetsgivaravgifter. Han har vidare uppgett att avstämningen av misstag gjordes mot den skattedeklaration som avsåg juli istället för juni.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn uttala sig i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 13 § första stycket 14 framgår att som fasta kostnader räknas löner. Enligt 13 a § avses med löner företagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökad med summan av påförda arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden.

Av utredningen i ärendet har framgått att storleken av bolagets lönekostnader hade angetts felaktigt i ansökan och att det revisorsyttrande som A-son avgav därmed var felaktigt. Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.