Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag (nedan benämnt bolaget) enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden augusti 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Bolaget ansökte om omställningsstöd med 506 037 kr. Enligt arbetsgivardeklarationer på individnivå som bolaget hade lämnat för perioden augusti 2021 uppgick lönerna till totalt 815 842 kr samt förmåner till 16 078 kr. Bolagets avgifter uppgick till totalt 247 672 kr. Summan av dessa belopp uppgår till 1 079 592 kr. I ansökan angav bolaget emellertid att lönekostnaderna uppgick till 1 303 637 kr. Företrädare för bolaget har senare uppgett att man av misstag lagt till beloppet för avdragen skatt med 224 045 kr.

I revisorsyttrandet angav A-son att han hade kontrollerat att beräkningen av lönekostnader överensstämde med bolagets underlag för socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökad med summan av påförda arbetsgivaravgifter. Han angav också att han hade funnit att lönekostnaderna överensstämde med underlaget, ökat med summan av påförda arbetsgivaravgifter.

Den felaktiga beräkningen av lönekostnaderna medförde en risk för att bolaget skulle beviljas omställningsstöd med ett 201 641 kr för högt belopp.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentation över den utförda granskningen finns en arbetsgivardeklaration avseende löner utbetalda i augusti 2021 med uppgifter om arbetsgivaravgifter, löner och förmåner och avdragen skatt.

A-son har uppgett följande.

Han tog del av bolagets sammanställning över fasta kostnader och granskade denna genom en kontroll mot underlag. För den aktuella posten inhämtade han även arbetsgivardeklarationen för perioden. Det ställdes också frågor till företagsledningen. I samband med granskningstillfället fördes en diskussion med företrädare för bolaget om de fasta kostnaderna inklusive den aktuella lönekostnaden.

Skatteverkets uppgift om att i ansökan redovisade fasta kostnader var felaktiga, genom beräkningen av lönekostnader, är korrekt. Detta berodde på att bolaget för aktuell period hade ökat löneunderlaget med avdragen källskatt. Av misstag noterade han inte detta i sin granskning. Källskatten är en del av kostnaden och den ska ingå; han uppmärksammade dock inte att den på arbetsgivardeklarationen redan var inräknad i underlaget för lönerna.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 13 § första stycket 14 framgår att som fasta kostnader räknas löner. Enligt 13 a § avses med löner bolagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökad med påförda arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden.

Eftersom storleken av bolagets lönekostnader hade angetts felaktigt i ansökan, var revisorsyttrandet felaktigt. Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.