Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser de revisorsyttranden som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden juli 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

I sin ansökan för stödperioden juli 2021 angav bolaget att man inte hade utbetalat eller beslutat om utdelning eller annan förbjuden värdeöverföring under perioden april 2020 – december 2021.

Av årsredovisningen som bolaget lämnade för räkenskapsåret 2019 framgår emellertid att det på årsstämman den 16 juni 2020 hade beslutats om en vinstutdelning med 300 000 kr.

I revisorsintyget som bolaget bifogade i sin ansökan för stödperioden juli 2021 intygade A-son att bolaget inte hade verkställt eller beslutat om sådana värdeöverföringar som diskvalificerar för stöd. A-sons revisorsyttrande är daterat den 29 september 2021.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentation finns bl.a. bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 med en granskningsnotering vid resultatdispositionen om att ”senaste utdelning 28/2 före april 2020 / ok”. Det finns ingen annan dokumentation som visar någon granskning av eventuella värdeöverföringar.

A-son har till Revisorsinspektionen skickat in en årsredovisning, revisionsberättelse samt årsstämmoprotokoll. Handlingarna är daterade per den 28 februari 2020 men inte undertecknade. Han har också skickat in sina mötesanteckningar från ett avslutande revisionsmöte med samma datum. Av mötesanteckningarna och årsstämmoprotokoll framgår att det hade fattats beslut om utdelning.

A-son har uppgett följande.

Han hade ett avslutande revisionsmöte och slutgenomgång av bokslutet och revisionen hos kunden den 28 februari 2021 tillsammans med båda delägarna och redovisningskonsulten. Inga väsentliga noteringar från revisionen togs upp utan man gick översiktligt igenom hans iakttagelser. Det fördes en diskussion om resultatdisposition och ägarna kom överens om en utdelning om 300 000 kr, vilket han inte hade något att erinra mot. De pratade om försiktighetsregeln i aktiebolagslagen vilken också är med skriftligt i årsredovisningen.

Samma dag hölls en formell årsstämma där han närvarade. Årshandlingarna inklusive årsstämmoprotokoll med beslut om utdelning var uppe på bordet och klubbades igenom. Nytt för året var att bolagets redovisningskonsult ville prova att signera årshandlingarna digitalt och skicka dem digitalt till Bolagsverket. Detta misslyckades dock och i mitten av juni var handlingarna fortfarande inte undertecknade. Det beslutades då att strunta i den digitala signeringen för att få handlingarna registrerade. Samtidigt togs det i detta fall mycket olyckliga beslutet att datera om handlingarna till mitten av juni eftersom det var först då som de signerades.

Eftersom revisionsberättelsen och årsstämman daterades i juni, blev även utdelningen olyckligtvis beslutad i juni – dvs. under den förbjudna perioden som ansökan gäller.

Han drog felaktigt slutsatsen att utdelningen verkställdes i februari 2020. Det fanns inget som tydde på att så inte hade skett och han missade därför att utdelningen eventuellt inte hade utbetalats då. Som underlag för SNT-granskningen förlitade han sig på att utdelningen var utbetald i samband med att den fastställdes i februari. Utdelningen hade emellertid i stället bokats upp på ett avräkningskonto från vilket utbetalningar gjordes under juni, juli och augusti 2020. Det kvarstår fortfarande 60 tkr på avräkningskontot.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Revisorn ska bl.a. yttra sig om huruvida de villkor som avses i 6 § första stycket 4 samma förordning är uppfyllda. Enligt den bestämmelsen får omställningsstöd lämnas endast om företaget under perioden april 2020 – december 2021 inte verkställer ett beslut om bl.a. vinstutdelning och det inte heller under perioden fattas något sådant beslut. Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Granskningen ska, med beaktande av uppdragets art, utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

När A-son genomförde granskningen av bolagets ansökan om omställningsstöd hade han tidigare avgett en revisionsberättelse avseende bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019. I den årsredovisningen hade styrelsen lämnat ett förslag till vinstutdelning och han hade i sin revisionsberättelse tillstyrkt förslaget.

Enligt Revisorsinspektionens mening borde A-son vid sin granskning av ansökan om omställningsstöd ha följt upp hur vinstutdelningen hade hanterats. Han hade då kunnat konstatera att beslutet om utdelning verkställdes först från och med juni 2020. Den granskning som han utförde i detta avseende kan, med hänsyn till de uppgifter som han hade tillgång till genom sin revision av bolagets avgivna årsredovisning för räkenskapsår 2019, inte anses tillräcklig.

Genom att inte vidta tillräckliga granskningsåtgärder har A-son åsidosatt god revisionssed och därmed sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.