Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser de revisorsyttranden som han har avgett för ett aktiebolag (nedan benämnt A-bolaget) enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdragen har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

I ett yttrande av detta slag ska revisorn bl.a. uttala sig om förekomsten av vissa slag av värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen (2005:551). Att sådana värdeöverföringar har förekommit är ägnat att påverka företagets rätt till omställningsstöd.

I de nu aktuella yttrandena, som är daterade den 20 oktober 2021, uttalade A-son att beslut om vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet eller återbetalning till aktieägare inte hade ägt rum mellan den 1 april 2020 och dagen för undertecknande av yttrandena.

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökningar om omställningsstöd avsåg stödperioderna juli 2021 och augusti 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Av ett stämmoprotokoll som Skatteverket har inhämtat från Bolagsverket framgår att A-bolaget genomförde en extra bolagsstämma den 28 december 2020. Enligt protokollet beslutade A-bolaget att minska aktiekapitalet genom indragning av aktier som tillhörde ett annat aktiebolag (här benämnt B-bolaget). Återbetalning till B-bolaget skulle ske med 300 tkr.

A-bolagets stämmo- och styrelseprotokoll ingick enligt revisoryttrandena i A-sons granskning.2 Enligt Skatteverket borde det ha uppmärksammats att A-bolaget hade beslutat om återbetalning till B-bolaget.

I revisorsyttrandena under rubriken Granskningsåtgärder.

3 Utredningen i ärendet

I de båda revisorsyttrandena angav A-son att beslut om vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet eller återbetalning till aktieägare inte ägt rum mellan den 1 april 2020 och dagen då revisorsyttrandena undertecknades.3 Han noterade även, under rubriken Granskningsåtgärder, att han hade gjort en uppföljning av eventuell amortering av skuld till aktieägare avseende tidigare beslutad vinstutdelning.

I A-sons dokumentation över den utförda granskningen har antecknats att en minskning av aktiekapitalet om 300 tkr hade beslutats den 28 december 2020 och registrerats den 17 maj 2021. Detta hade skett i enlighet med ett avtal från år 2019 med B-bolaget. Det har även antecknats att det samtidigt hade genomförts en fondemission och att A-bolaget hade fått ett aktieägartillskott om 6 mnkr. Slutligen har antecknats att de vidtagna åtgärderna visade på ett stärkt eget kapital under perioden och att det inte fanns någon avsikt att utnyttja omställningsstöd för värdeöverföring till aktieägare. Åtgärderna vidtogs till följd av ett bindande avtal.

A-son har uppgett följande.

Han är revisor i A-bolaget sedan år 2017. Bolaget bedriver e-sportverksamhet och därmed förenlig verksamhet. I denna verksamhet förekommer det att spelare går in som delägare i verksamheten för att, när de säljs vidare till ett annat lag eller bolag, lösas ut som delägare i verksamheten.

En spelare hade via sitt bolag, B-bolaget, varit delägare i A-bolaget men lämnat verksamheten under år 2019. Därför upprättades samma år ett ”Player Release Agreement” vilket i sammandrag innebar att de av B-bolaget ägda aktierna skulle lösas in genom minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägaren. Enligt avtalet skulle transaktionen vara genomförd senast den 1 maj 2020.

Avtalet signerades precis före utbrottet av Covid-19. Detta medförde att planerade styrelsemöten och bolagsstämmor sköts upp och inte kunde genomföras enligt plan. Dokument för bolagsstämma upprättades men kunde inte signeras i rätt tid vilket innebar att han som revisor inte heller kunde yttra sig över redogörelsen över väsentliga händelser. Därför kunde inte bolagsstämman besluta om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägaren B-bolaget förrän den 28 december 2020.

Han är medveten om att beslutet formellt fattades vid bolagsstämman den 28 december 2020 och han noterade detta vid sin granskning. Skälet till att detta inte beaktades i revisorsyttrandena var att A-bolaget före perioden hade ingått ett bindande avtal om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägaren med totalt 300 tkr. A-bolaget hade i samband med beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägaren genomfört en fondemission för att återställa aktiekapitalet samt erhållit ett aktieägartillskott på 6 mnkr. Därmed hade det egna kapitalet i A-bolaget ökat med 5,7 mnkr under perioden obeaktat periodens resultat. Med hänsyn till de medel som ägarna själva tillförde A-bolaget ansåg han inte att A-bolaget kunde anses ha använt eller skulle komma att använda omställningsstödet för att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet. Minskningen bekostades av aktieägarna och var något som A-bolaget var förpliktigat till för att fullfölja avtalet.

A-bolaget har överklagat Skatteverkets beslut i ärendet om omställningsstöd.

Det anges under rubriken Iakttagelser att enligt de protokoll som han har tagit del av hade inga sådana beslut fattats. I hans granskningsdokumentation finns styrelseprotokoll från den 16 mars 2021 och den 24 juni 2021.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om huruvida de villkor som anges i 6 § första stycket 4 är uppfyllda. För att omställningsstöd ska få lämnas krävs enligt 6 § första stycket 4 att företaget under perioden april 2020 – december 2021 inte verkställer något beslut om bl.a. minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och att något sådant beslut inte heller fattas av stämman eller styrelsen under perioden.

Eftersom A-bolaget hade fattat och verkställt ett beslut om minskning av aktiekapitalet, var revisorsyttrandena – där A-son angav att något sådant beslut inte fattats – felaktiga. Att A-son i viss mån berört frågan i yttrandena, att A-bolaget hade tillförts medel och att bolaget sedermera överklagat Skatteverkets beslut föranleder ingen annan bedömning. Genom att avge två felaktiga revisorsyttranden har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.