Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag (bolaget) enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Bolaget ansökte om omställningsstöd för stödperioden juli 2021 med 366 981 kr. I ansökan har angetts att nettoomsättningen för juli 2021 var 302 014 kr. Vid Skatteverkets kontroll av ansökan framkom att bolaget i juli hade bokfört två kreditfakturor som hörde till maj 2021. Kreditfakturornas belopp uppgick till 114 398 kr och 13 257 kr. Sedan nettoomsättningen hade justerats för fakturorna uppgick omsättningstappet till 27,69 procent (och därmed till mindre än de 30 procent som krävs för att få omställningsstöd). Ansökan avslogs därför.

I revisorsintyget yttrade sig A-son över nedgången i nettoomsättningen vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden. Han intygade att han hade granskat de sju största fakturorna/posterna som var intäktsförda under stödperioden och att han hade kontrollerat att dessa fakturor/poster var hänförliga till stödperioden.

Skatteverket tog vid sin kontroll del av bolagets huvudboksutdrag för intäktskontona och kunde då konstatera att kreditfakturan om 114 398 kr utgjorde en av de sju största fakturorna/posterna.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentation avseende hans granskning av nettoomsättningen i bolaget finns bl.a. uppdragsbrev, uttalande från företagsledningen, en resultatrapport avseende juli 2021, en sammanställning över de sju utvalda fakturorna för stödperioden samt fakturakopior för stödperioden och referensperioden.

A-son har uppgett följande.

I samband med granskningen av omsättningen valde han att göra ett urval av de sju största intäktsfakturorna för stödperioden, för den efterföljande perioden och för referensperioden 2019. Eftersom en och samma faktura ofta kunde hänföra sig till flera olika intäktskonton, valde han att utgå från kontot för kundfordringar för att på detta sätt säkerställa att han fick med de största kundfakturorna i urvalet.

Samma urvalsmetod användes för alla perioder inklusive granskningen av varukostnaderna. Genom granskningen av fakturorna kunde han konstatera att samtliga fakturor i urvalet hörde till rätt period i respektive granskningsmoment vilket också är det som han har intygat i rapporten över faktiska iakttagelser.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden. För att ett företag ska vara berättigat till omställningsstöd krävs enligt 5 § andra stycket bl.a. att företagets nettoomsättning för den sökta perioden har minskat med 30 procent jämfört med referensperioden, dvs. motsvarande månad under år 2019. Beräkningen av nettoomsättningen ska, med vissa begränsningar, utgå från bolagets intäkter. En intäkt ska därvid anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (se 7 §).

Av 8 § 2 stycket framgår vidare att revisorns granskning ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

A-son valde att vid sin granskning av nettoomsättningen basera sitt urval utifrån kontot för kundfordringar. En förutsättning för att revisorn ska kunna få en fullständig bild av nettoomsättningen är emellertid att revisorn beaktar alla resultatpåverkande konton. Den ansats som han valde var inte ägnad att ge honom den fullständiga bild som krävdes för hans intygande. Om han i detta fall hade gjort sitt urval utifrån de resultatpåverkande kontona, borde rimligen förekomsten av en kreditfaktura som uppgick till ett stort belopp ha fångat hans uppmärksamhet och föranlett honom att utföra ytterligare granskning i syfte att bedöma om även denna var resultatpåverkande.

A-sons bristfälliga granskningsansats medförde att hans revisorsyttrande blev felaktigt.

Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.