Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

A-son ansökte den 23 november 2021 hos Revisorsinspektionen om fortsatt auktorisation som revisor (dnr 2021-1745). Under ärendets handläggning uppkom frågan om han hade uppfyllt kravet på fortbildning i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer (revisorsförordningen) och 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (verksamhetsföreskrifterna). Med anledning av detta har Revisorsinspektionen öppnat detta ärende.

2 Utredningen i ärendet

Av utredningen i ärendet framgår att A-son under den femårsperiod som föregick hans ansökan om fortsatt auktorisation genomförde 32 timmars fortbildning och således mindre än de 100 timmar som krävs enligt verksamhetsföreskrifterna. Han har förklarat att detta beror på att han fr.o.m. år 2017 flera gånger har drabbats av sjukdom, att han därför har haft varierad arbetstid och att han efter år 2017 inte har deltagit i någon extern utbildning.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Att han inte har genomgått mer än 32 fortbildningstimmar beror på sjukdom. År 2017 fick han en stroke. Den hämtade han sig ganska väl ifrån efter sex veckor på sjukhus. I slutet av år 2017 drabbades han av ytterligare en allvarlig sjukdom och detta ökade de problem som han hade fått på grund av stroken. Han drabbades åter av allvarlig sjukdom under år 2019 och opererades för detta år 2020. Han har inte haft kraft att genomgå externa kurser utan har i stället försökt att tillgodogöra sig material från de kurser som hans medarbetare genomgått under åren 2017 – 2021. Han försöker även säkerställa sina kunskaper genom diskussioner internt med kollegor och via FAR Online. Med början år 2018 har han överlåtit merparten av sina uppdrag till medarbetare eller har avböjt omval. Han har minskat sin arbetstid successivt och arbetar i dag mindre än halvtid med undantag för den mest hektiska perioden då han arbetar mer. För närvarande har han 59 revisionsuppdrag, varav 30 avser företag som ingår i två koncerner.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 3 och 6 §§ revisorsförordningen framgår att en revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som krävs för att utföra lagstadgad revision. Kravet på fortbildning preciseras närmare i 13 § verksamhetsföreskrifterna. Där framgår att revisorer i den omfattning som följer av god revisorssed ska genomgå fortbildning. Fortbildningen ska, under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, omfatta minst 100 verifierbara timmar.

Av utredningen framgår att A-son under den aktuella perioden genomgick endast 32 timmar verifierbar fortbildning. Han har uppgett att det var av hälsoskäl som han inte uppfyllde kravet på 100 timmar.

Revisorsinspektionen konstaterar att kravet i verksamhetsföreskrifterna på 100 verifierbara timmar omfattar en femårsperiod. Det finns därför goda möjligheter för en revisor att planera sin tid så att kravet kan uppfyllas, även om hinder i form av t.ex. sjukdom skulle föreligga för en inte obetydlig del av tiden. Även med beaktande av att A-son drabbats av allvarlig sjukdom vid flera tillfällen under den aktuella femårsperioden har han, enligt Revisorsinspektionens mening, haft möjlighet att genomgå betydligt flera fortbildningstimmar än vad som varit fallet.

Genom att inte genomgå föreskriven fortbildning har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.