FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående godkände revisorn A-son. Underrättelsen avser ett revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd1.

Före den 7 februari 2022 var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Bolaget ansökte om omställningsstöd för stödperioden juli 2021. I revisorsyttrandet för omställningsstödet har A-son intygat att bolaget inte har tagit emot annat stöd som ska avräknas.

Vid Skatteverkets efterkontroll av ansökningarna för stödperioderna maj och juni 2021 framkom att bolaget den 26 maj 2021 erhöll 1.589.100 kr i krisstöd från Statens kulturråd. Av underlaget för ansökan till Statens kulturråd framgår att den avsåg stöd för hela året 2021 Bolaget var därmed inte berättigat till omställningsstöd och Skatteverket har beslutat att avslå bolagets ansökan om omställningsstöd för juli 2021.

3 Revisorsyttrandets utformning

I A-sons dokumentation finns ett uppdragsbrev och ett yttrande över bolagets ansökan om omställningsstöd för juli 2021.

Av uppdragsbrevet framgår att A-son hade kommit överens med bolaget om att granska dess ansökan om omställningsstöd för juli 2021. I uppdragsbrevet specificeras inte vilka granskningsåtgärder som skulle vidtas och inte heller vad som skulle rapporteras.

I sitt yttrande intygar A-son i punktform ett antal uppgifter, däribland att bolaget inte hade tagit emot annat stöd som skulle avräknas.

A-son har uppgett följande.

Han använde sig av de mallar som han hade skapat när omställningsstödet var nytt. Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

En revisors uppdrag av granskande natur brukar ses som antingen bestyrkandeuppdrag eller övriga granskningsuppdrag. Bestyrkandeuppdrag kan genomföras med olika grad av säkerhet; rimlig säkerhet (revision) eller begränsad säkerhet (översiktlig granskning). De övriga granskningsuppdragen skiljer sig från bestyrkandeuppdragen på så sätt att revisorn vid dessa inte självständigt ska bedöma föremålet för granskningen utifrån principerna om risk och väsentlighet. Yttrandet blir då enbart en sammanställning över genomförda granskningsåtgärder och gjorda iakttagelser.

Av god revisionssed följer att en revisor som skriftligen intygar uppgifter i den handling som revisorn avger måste vara tydlig med vilken typ av granskning som hans eller hennes yttrande eller uttalande baseras på och, i förekommande fall, med vilken grad av säkerhet som uttalandet görs. Det är annars svårt för en läsare att bedöma intygets värde.

Av det nu aktuella intyget kan inte utläsas vilken typ av granskning som det baserades på eller med vilken grad av säkerhet som intygandet gjordes. Genom att inte lämna denna information har A-son åsidosatt god revisionssed.

4 Annat statligt stöd

Förelagd att redogöra för sina granskningsåtgärder och att beskriva sina iakttagelser har A-son till Revisorsinspektionen gett in en sida med anteckningar. I dessa anges delbelopp för bolagets omsättning, täckningsbidrag och fasta kostnader. Vid respektive belopp har A-son antecknat ”ok”.

A-son har uppgett följande.

Han hade inte tillgång till någon huvudbok eller SIE-fil, eftersom den aktuella perioden ännu inte var bokförd. Bolagets företrädare hade med sig underlagen som senare skulle bokföras. Han kontrollerade underlagen mot ansökan.

Han hade ingen aning om att bolaget fått stöd från Statens kulturråd, eftersom han vid tillfället för utbetalningen av stödet var sjuk. Han godtog företagsledningens uppgift i ansökan om att något ytterligare stöd inte hade erhållits. Han borde självklart ha kontrollerat denna uppgift.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden. För att ett företag ska vara berättigat till omställningsstöd krävs enligt 6 § första stycket 5 att företaget inte har tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på.

Av 8 § andra stycket framgår vidare att revisorns granskning ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Enligt tredje stycket ska revisorn granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser.

A-son har i sitt revisorsyttrande intygat att bolaget inte har tagit emot annat stöd som ska avräknas. Han har emellertid inte utfört någon granskning som gett honom stöd för detta påstående. Han hade därmed inte grund för att i sitt revisorsyttrande ange att bolaget inte hade tagit emot annat stöd.

Genom att inte vidta några granskningsåtgärder i detta avseende har A-son åsidosatt god revisionssed.

5 Sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd

A-son har inte utformat sitt revisorsyttrande på ett tydligt sätt. Hans yttrande har vidare i visst avseende saknat stöd i genomförd granskning

A-son har i ovan nämnda avseenden åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därmed meddelas en disciplinär åtgärd. Det som läggs honom till last är sammantaget allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

FARs kommentar

I ärendet har RI kritiserat revisorn för att han inte tydligt angivit vilken granskningsstandard han använt. Av RI:s beskrivning av ärendet förefaller det som om revisorn i detta fall inte använt sig av de exempel FAR tagit fram för uppdragsbrev och rapportering vid granskning av omställningsstöd. Det är viktigt att revisorer förstår hur verktygen i vår verktygslåda (ISA, ISRE, ISRS eller RevR) ska användas och när de är lämpliga.

Revisorn får även kritik för att inte ha fångat upp att bolaget hade fått annat statligt stöd. Här är det inte säkert att detta hade uppmärksammats om granskningen skett enligt de framtagna exemplen då de granskningsåtgärderna bestod i förfrågan till ledningen och granskning av bokförda transaktioner under övriga intäkter. Vid granskning enligt ISRS 4400 (tidigare SNT 4400) är det viktigt att användaren av revisorns rapport förstår vilka begränsningar granskningsåtgärderna har.