Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2022-478

(2022-06-10)

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser fyra revisorsyttranden som han har avgett för ett aktiebolag (nedan benämnt A-bolaget) enligt 8 § förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 respektive 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd.1 I detta beslut behandlas tre av dessa revisorsyttranden. Enligt 4 § i respektive förordning finns ett antal olika stödperioder. Bolagets nu aktuella ansökningar om omställningsstöd avsåg stödperioderna juni – juli 2020, maj 2021 och juni 2021. Granskningsuppdragen har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).2

Före den 7 februari 2022 var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.

SNT 4400 har den 1 januari 2022 ersatts av ISRS 4400.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

I revisorsyttrandena angav A-son att han hade tagit del av bolagets sammanställning över fasta kostnader och att han hade granskat de tio (stödperioden juni – juli 2020) respektive fem (stödperioderna maj 2021 samt juni 2021) största fakturorna/posterna. Enligt yttrandena hade han vid granskningen av urvalen funnit att fakturorna/posterna uppfyllde definitionen av fasta kostnader.

Vid Skatteverkets efterkontroll av ansökningarna framkom att bland de fasta kostnaderna hade tagits upp hyra till ett annat bolag i samma koncern (B-bolaget). Hyreskostnaden motsvarade ungefär 15 procent (stödperioderna juni – juli 2020 samt juni 2021) respektive 20 procent (stödperioden maj 2021) av A-bolagets fasta kostnader enligt ansökan.

Kontrollen resulterade i att de fasta kostnaderna justerades och att A-bolaget skulle återbetala 24 764 kr av tidigare beviljat omställningsstöd om 171 015 kr för stödperioden juni – juli 2020. För de andra två stödperioderna resulterade kontrollen inte i att A-bolaget skulle återbetala någon del av omställningsstödet. Det berodde på att bolaget inte hade inkluderat samtliga fasta kostnader i ansökningarna.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

A-bolaget tog felaktigt med lokalhyra som fakturerats från koncernföretaget B-bolaget i ansökningarna om omställningsstöd. Tyvärr uppmärksammade han inte detta vid sin granskning.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § i respektive förordning får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§ i respektive förordning. Enligt 13 § 1 räknas som fasta kostnader hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst sex månader. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

A-son har enligt sina rapporter av faktiska iakttagelser funnit att de utvalda fakturorna/posterna uppfyllde definitionen av fasta kostnader som får räknas med enligt förordningarna. Bland kostnaderna fanns emellertid sådana som motsvarades av en intäkt hos någon som ingick i samma koncern. De belopp som han uttalade sig om innefattade alltså kostnader som inte var att bedöma som fasta kostnader i förordningarnas mening. Hans revisorsyttranden var därför felaktiga.

Genom att avge tre felaktiga revisorsyttranden har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.