FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information om auktoriserade revisorn A-sons uppdrag som revisor i en bostadsrättsförening (nedan föreningen) för räkenskapsåret 2021. Informationen har gett inspektionen anledning att öppna detta tillsynsärende.

Föreningen upprättade sin årsredovisning med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2). A-son lämnade sin revisionsberättelse utan modifiering, upplysning eller anmärkning.

2 Ej protokollfört styrelsebeslut

I årsredovisningen nämns i en not att en minoritet av medlemmarna efter balansdagen ansökt hos Bolagsverket om utseende av en särskild granskare. Av det yttrande som den särskilde granskaren sedermera avgav framgår att granskningen avsåg bl.a. om föreningen hade gett en av föreningens medlemmar tillstånd till att dra ventilationsledningar genom föreningens gemensamma utrymmen.

Sedan A-son avslutat revisionen framförde hon i en rapport till styrelsen bl.a. att det hade funnits brister i styrelsearbetet i föreningen. Dessa brister bestod i att det hade saknats protokollförda styrelsebeslut avseende tillstånd till en medlem att dra ventilation via gemensamma utrymmen i föreningen. Hon angav att styrelsen, genom att inte protokollföra väsentliga beslut, inte hade följt 7 kap. 24 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (nedan föreningslagen).

A-son har uppgett följande.

Efter noggrant övervägande valde hon att inte göra någon anmärkning i revisionsberättelsen utan i stället lämna en rapport till styrelsen. Det fanns flera skäl till detta och det var inte ett enkelt beslut. Det hade varit mycket e-postkorrespondens och telefonsamtal med olika aktörer och mycket information att ta in och fatta beslut utifrån.

Hon fick information muntligen om att samtliga i styrelsen var väl medvetna om de renoveringar som pågick. Under flera år hade det varit styrelsens ordförande som skött all kommunikation med de bostadsrättshavare som renoverade sina lägenheter. Detta arbete hade ordföranden inte någon skriftlig befogenhet från övriga i styrelsen att utföra. Arbetet hade dock löpt på under flera år utan protester eller ifrågasättanden från övriga i styrelsen. Hon fann stöd för detta i styrelseprotokollen. I dessa fanns reparationer med som en fast punkt på dagordningen och under övriga frågor diskuterades pågående renoveringar. Byggnaden är gammal och flera bostadsrättshavare hade sysselsatt sig med små eller stora reparationer eller renoveringar under längre tid. Styrelseledamöterna som bor i samma trappuppgång kan inte ha undvikit att bli påverkade av detta.

I efterhand har tre av fem styrelseledamöter stöttat beslutet om ventilationsdragning. Detta visar att även om något beslut inte protokollförts hade beslutet blivit jakande från styrelsens sida.

Beslutet att tillåta ventilationsdragning via den gemensamma vinden var i och för sig ett väsentligt beslut som borde ha tagits upp och protokollförts vid ett styrelsemöte. Överträdelsen har dock inte haft någon direkt inverkan på hur belopp och upplysningar i årsredovisningen fastställts. Styrelsen har även i efterhand rättat till det som skulle kunna bli en skada och föranleda kostnader för föreningen genom att ingå ett avtal med den berörda bostadsrättshavaren. Hennes samlade bedömning blev därför att försummelsen inte var så allvarlig att det föranledde anmärkning i revisionsberättelsen.

Även det förhållandet att det tidigare år inte hade varit något att anmärka på kring styrelsearbetet i föreningen vägdes in i hennes beslut liksom det förhållandet att styrelsearbetet i övrigt hade varit väl dokumenterat och följt föreningslagen.

Eftersom hon inledningsvis ändå hade vissa svårigheter med beslutet, hade hon ett par samtal med en rådgivare i hennes branschorganisation. Först fick hon rådet att anmärka i revisionsberättelsen. Men vid senare kontakt var beskedet i stället att ett ej protokollfört beslut inte var en tillräckligt allvarlig försummelse för att föranleda en anmärkning i revisionsberättelsen och att det skulle vara tillräckligt med en rapport till styrelsen.

3 Avsaknad av budget

I föreningens stadgar anges att styrelsen ska upprätta en budget för det kommande räkenskapsåret. I A-sons rapport till styrelsen påminde hon om denna skyldighet. I den revisionsdokumentation som Revisorsinspektionen erhållit finns en budget för år 2022 men inte för år 2021.

A-son har uppgett följande.

Styrelsen kom i ett sent skede in med en budget för år 2022. Hon fick dock inte del av någon budget för år 2021. Ingen av dessa två års budgetar har, åtminstone inte utifrån protokollen, lagts fram till styrelsen för godkännande. Hon ville därför uppmärksamma styrelsen på det som stod i stadgarna om att upprätta en budget. Hon ansåg inte att denna förseelse var så allvarlig att den skulle föranleda anmärkning i revisionsberättelsen.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 9 kap. 26 § bostadsrättslagen (1991:614) gäller bestämmelserna i 8 kap. föreningslagen i fråga om bostadsrättsföreningar. Enligt 8 kap. 36 § andra stycket föreningslagen ska revisorn anmärka i revisionsberättelsen om han eller hon vid granskningen har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har handlat i strid med föreningslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) eller stadgarna.

Av förarbetena framgår att bestämmelsen avser att skydda såväl medlemmarnas ekonomiska intressen som deras intresse av att föreningen förvaltas på ett korrekt sätt.1 Den skyldighet som en revisor har att göra en anmärkning i revisionsberättelsen i dessa sammanhang är därför inte beroende av om det föreligger en konstaterad skada eller en risk för skada.2 Det utesluter dock inte att revisorn avstår från att i revisionsberättelsen anmärka på brister i föreningens förvaltning som han eller hon bedömer vara oväsentliga.3

Enligt 7 kap. 24 § föreningslagen ska det föras protokoll vid styrelsens sammanträden. I protokollen ska antecknas de beslut som styrelsen har fattat.

I det nu aktuella fallet uppmärksammade A-son att det inte fanns något protokollfört beslut i en fråga som enligt hennes bedömning låg inom styrelsens ansvarsområde. Bristen på protokollföring stod i strid med lag. Hon uppmärksammade också att styrelsen inte hade upprättat någon budget. Avsaknaden av budget stod i strid med föreningens stadgar.

Styrelsens åsidosättanden kan enligt Revisorsinspektionens mening inte anses som oväsentliga avvikelser från vad som gällde för styrelsearbetet. A-son borde därför ha anmärkt på förhållandena i revisionsberättelsen. Vad som har anförts om de bakomliggande skälen till styrelsens underlåtelse eller agerande föranleder ingen annan bedömning.

Genom att inte göra några anmärkningar i revisionsberättelsen har A-son åsidosatt god revisionssed. Hon ska därför meddelas en disciplinär åtgärd med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883). Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

Se prop. 1986/87:7 s. 164, även prop. 2017/18:85 s. 337.

Se FAR:s rekommendationer i revisionsfrågor RevR 209 Förvaltningsrevision p. 3.18.

Jfr. prop. 1997/98:99 s. 143.

FARs kommentar

Revisorn ska enligt 8 kap. 36 § andra stycket föreningslagen anmärka i revisionsberättelsen om han eller hon vid granskningen har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har handlat i strid med föreningslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) eller stadgarna. Detta avser att skydda medlemmarnas ekonomiska intressen och deras intresse av att bostadsrättsföreningen förvaltas på ett korrekt sätt. RI påpekar att anmärkning i revisionsberättelsen inte är beroende på om det föreligger en konstaterad skada eller risk för skada men att detta inte utesluter revisorns möjlighet att bedöma brister som oväsentliga och därför avstå från att anmärka i revisionsberättelsen. I detta ärende har RI givit revisorn en erinran baserat på en samlad bedömning av vikten att anmärkning skulle ha gjorts då beslut fattade av styrelsen inte protokollförts, vilket är ett brott mot föreningslagen, tillsammans med att avsaknad av budget är ett brott mot föreningens stadgar.