FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket om A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag för räkenskapsåret 2020. Underrättelsen har föranlett inspektionen att öppna detta ärende.

I ärendet behandlas en fråga om A-sons skyldigheter att i revisionsberättelsen anmärka på bolagets sena inbetalningar av skatter och avgifter och sent inlämnade skattedeklarationer.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Vid flera tillfällen under år 2020 betalade bolaget inte skatter och avgifter i tid och med rätt belopp. Det utgick löpande kostnadsräntor på bolagets skattekonto och vid ett tillfälle överlämnades en skatte- och avgiftsskuld om 15.071 kr till Kronofogdemyndigheten. Bolaget hade också fått fyra förseningsavgifter som avsåg skattedeklarationer

Enligt Skatteverket borde A-son ha uppmärksammat och påtalat dessa brister i sin revisionsberättelse för år 2020.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons revisionsdokumentation finns bl.a. ett utdrag från bolagets skattekonto för kalenderåret 2020. Utdraget visar att bolaget upprepade gånger inte hade betalat skatter och avgifter i rätt tid och att bolaget hade påförts förseningsavgifter för sent avlämnade skattedeklarationer.

A-sons revisionsberättelse är utan modifieringar, upplysningar eller anmärkningar.

A-son har uppgett följande.

Vid sin granskning av skatter och avgifter iakttog han flera brister i bolagets uppbörds- och momsredovisning. Han gick igenom sina iakttagelser med bolaget och dess redovisningskonsult som rättade tidigare inlämnade skattedeklarationer så att en ny årsredovisning och bokslut kunde färdigställas. Frågan var då självklart uppe om han i revisionsberättelsen skulle anmärka på felaktigheterna i skattedeklarationerna och de för sent avlämnade skattedeklarationerna.

Det är riktigt att bolaget hade påförts förseningsavgifter vid fyra tillfällen under året. Ett skuldbelopp hade överlämnats till Kronofogdemyndigheten fastän det hade betalats ett par dagar därefter. Han borde alltså ha lämnat en anmärkning i revisionsberättelsen. Hans revision ledde dock till att bolaget slutligen redovisade och betalade in rätt skatt och avgifter till Skatteverket för det aktuella året.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551) ska revisorn anmärka i revisionsberättelsen om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen (2011:1244). Revisorn ska även anmärka om bolaget har försummat sin skyldighet att lämna skattedeklarationer.

Under räkenskapsåret hade skatteinbetalningar gjorts för sent vid flera tillfällen. Bolaget hade också vid flera tillfällen försummat att avge skattedeklaration i tid. A-son skulle ha anmärkt på dessa förhållanden i sin revisionsberättelse. Den omständigheten att bolaget slutligen betalade in rätt skatter och avgifter befriade honom inte från skyldigheten att anmärka på förhållandena.

Genom sin underlåtenhet i detta avseende har A-son åsidosatt god revisionssed. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att den disciplinära åtgärden i detta fall kan stanna vid en erinran.

FARs kommentar

RI klargör åter att revisorn ska anmärka på sent betalda och deklarerade skatter även om rättelse har skett. Dock behöver revisorn beakta både storlek, förseningens längd och antalet förseningar i sin bedömning.