FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning förenad med en sanktionsavgift om 25.000 kr.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en rapport från FAR avseende utförd kvalitetskontroll. I rapporten anges att FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet har bedömt att A-son inte uppfyller den kvalitetsnivå som förutsätts enligt god revisorssed. De iakttagna bristerna har föranlett inspektionen att öppna detta tillsynsärende.

2 Utredningen i ärendet

A-son är ägare och styrelseledamot i ett aktiebolag (nedan bolaget). Bolaget är komplementär med firmateckningsrätt i ett kommanditbolag (nedan revisionsföretaget) i vilket A-son bedriver sin revisionsverksamhet. I underlagen från den genomförda kvalitetskontrollen har FAR:s kvalitetskontrollant antecknat att bolaget vid flera tillfällen under perioden 1 januari 2020 till den 19 oktober 2021 har varit sent med inbetalningar av skatter och avgifter.

Av ett skattekontoutdrag för den aktuella perioden kan utläsas att skatt har betalats in för sent vid sex tillfällen. Dröjsmålen har varit upp till 17 dagar och beloppen har varierat i storlek mellan 2,6 tkr och 57,4 tkr. Bolaget har även påförts kostnadsränta vid sju tillfällen.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Sedan år 2019 bedriver han revisionsverksamhet med två anställda. Han har valt att själv hantera alla likvida transaktioner och därmed inbetalningar till skattekontot. Det är även han som hanterar löner och redovisning av skattedeklarationer.

Skatterna har alltid deklarerats i tid. Det som har hänt är att rätt belopp inte har betalats in vid fyra tillfällen och vid två tillfällen har betalningar gjorts för sent.

Under första halvåret 2020 förekom det vid fyra tillfällen negativa saldon med mindre belopp. Detta berodde på att han inte lyckades beakta preliminärskatten om 2 606 kr, som var ny för bolaget, vid inbetalning till skattekontot. I samtliga dessa fyra fall gjordes betalningarna av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i tid men preliminärskatten utelämnades av misstag. Efter detta skärptes rutinen vid inbetalningar till skattekontot. Några negativa saldon p.g.a. utebliven inbetald preliminärskatt har därför inte förekommit efter juli 2020.

Hans misstag avseende de två sena inbetalningarna var att han inte gjorde inbetalningarna till skattekontot samma dag som han upprättade skattedeklarationen. År 2020 blev en inbetalning sen med en dag, om man går efter inbetalningens dag för bokföring hos Skatteverket. Förseningen var en följd av hög arbetsbelastning under sommaren. Under år 2021 gjordes en sen inbetalning med 15 dagar med ett belopp om 57,4 tkr. Betalningen skedde i juni och avsåg arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och preliminärskatt. Även denna försening berodde på en hög arbetsbelastning före semester.

Skatten deklareras och betalas numera i samband med löneutbetalning eller i dess närtid, dvs. i god tid före förfallodag. Vidare har han under hösten 2021 betalat in ett extra belopp på skattekontot för att ha som buffert. Löpande månatliga inbetalningar sker fortsättningsvis som tidigare varför bufferten på drygt 300 tkr blir kvar. Vidare har han gett en anställd i förtroende att ha fullmakt som deklarationshjälp för bolaget hos Skatteverket. Denna person är instruerad att göra en kontroll fem arbetsdagar före förfallodag att inbetalning har skett av månadens skatter och avgifter.

Det har inte uppstått några förseningar efter juni 2021. Bolaget har numera väl fungerande rutiner avseende hanteringen av skatter och avgifter.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) följer att disciplinära åtgärder kan riktas mot en revisor med anledning av dennes agerande som ställföreträdare för ett revisionsföretag. I lagens förarbeten uttalas att bestämmelserna i första hand är avsedda för fall då någon skyldighet mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. om revisionsföretaget inte har skött deklarationer eller inbetalning av skatt på ett korrekt sätt. Av god revisorssed följer att en auktoriserad eller godkänd revisor är skyldig att verka för att samtliga företag som ingår i ett nätverk enligt 2 § 7 revisorslagen och som revisorn är företrädare för sköts på ett korrekt sätt. Bestämmelserna i 32 § andra stycket revisorslagen kan därför aktualiseras även om en försummelse gällande skatteinbetalning m.m. avser ett företag som inte är ett revisionsföretag under förutsättning att det ingår i ett nätverk med revisionsföretag.1

A-son är ställföreträdare för såväl bolaget som revisionsföretaget. Bolaget ingår därmed i revisionsföretagets nätverk (se 2 § 7 b revisorslagen). Det utgör därtill ägarbolag (se 11 § andra stycket revisorslagen) till revisionsföretaget.

Av god revisorssed följer att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på att en revisor i sin revisionsverksamhet ska sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseenden ställs mycket högt.

A-son har vid flera tillfällen underlåtit att betala skatter och avgifter i rätt tid för bolagets räkning. Han har därmed åsidosatt sina skyldigheter enligt god revisorssed. Det som han har framhållit om att förseningarna berodde på hög arbetsbelastning och bristande rutiner i en nyligen etablerad verksamhet samt att han nu har nya rutiner på plats förändrar inte denna bedömning. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Att en revisor i sin egen verksamhet inte följer gällande regelverk är i sig allvarligt. I förevarande fall har misskötseln dessutom skett inom ett område där revisorer i sin yrkesutövning har en lagstadgad skyldighet att påtala fel och brister hos sina revisionsklienter, se 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551). Försummelser av detta slag har i flera tidigare tillsynsärenden föranlett Revisorsinspektionen att upphäva revisorns auktorisation eller godkännande.2 I detta fall har det varit fråga om upprepade betalningsdröjsmål. Omständigheterna är därmed mycket besvärande. De är dock inte synnerligen försvårande och motiverar därför inte ett upphävande av A-sons auktorisation. I stället kan den disciplinära åtgärden stanna vid en varning. Den bristande hanteringen av skatter och avgifter utgör emellertid en så allvarlig avvikelse från god revisorssed att det finns särskilda skäl att med stöd av 32 a § revisorslagen förena varningen med en sanktionsavgift.

En sanktionsavgift ska för en fysisk person fastställas till minst 5.000 kr och högst en miljon kr. Av 32 d32 f §§ revisorslagen följer att det vid bestämmandet av avgiftens storlek ska tas särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen, revisorns finansiella ställning och den vinst som revisorn har gjort eller de kostnader som har undvikits till följd av överträdelsen. Revisorsinspektionen anser vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet och vad som framkommit om A-sons finansiella ställning att sanktionsavgiften bör bestämmas till 25.000 kr. Sanktionsavgiften tillfaller staten och ska betalas när beslutet har fått laga kraft.

Se t.ex. Revisorsinspektionens beslut den 10 november 2017 i ärende dnr 2016-1336.

Se t.ex. Revisorsinspektionens beslut den 15 december 2011, dnr 2011-1495.

FARs kommentar

Revisorn har i sina bolag betalat skatter sent vid ett antal tillfällen under ett par år. Åtgärder har senare vidtagits för att undvika sen betalning. Av god revisorssed följer att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på att en revisor i sin revisionsverksamhet ska sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseenden ställs mycket högt. RI menar att brister i betalning är en allvarlig avvikelse från god revisorssed vilket i detta fall föranleder varning och sanktionsavgift om 25.000 kronor. FAR noterar, vilket även RI lyfter i beslutet, att i tidigare ärenden har försummelser av detta slag föranlett att RI har upphävt auktorisationen.