FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser två revisorsyttranden som hon har lämnat för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd.1 Granskningsuppdragen har genomförts enligt standarden för uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse ISRS 4400.

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökningar om omställningsstöd avsåg stödperioderna januari och februari 2022.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Skatteverket har utrett bolagets täckningsbidrag och funnit att bolaget i sina ansökningar om omställningsstöd har uppgett ett för lågt täckningsbidrag, eftersom hänsyn inte har tagits till lagerförändring av råvaror och förnödenheter samt pågående arbeten.

3 Utredningen i ärendet

A-son har i sitt revisorsyttrande för perioden januari 2022 angett att bolagets täckningsbidrag var negativt och att det stämde överens med bokslutet för stödperioden. I revisorsyttrandet för perioden februari 2022 har hon intygat att beloppen i bolagets beräkning av täckningsbidraget stämde överens med bokslutet för stödperioden.

I båda revisorsyttrandena har A-son angett att bolaget inte hade gjort några lagerjusteringar under löpande år. Hon har också uttalat att hon ansåg att månadsresultaten var rättvisande och jämförbara, eftersom bolaget hade en jämn försäljning och ett lager som inte förändrades märkbart under året.

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är upprättad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det innebär att bolaget för varje balansdag ska värdera varje vara i lagret till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Under rubriken Redovisningsprinciper anges att bolaget redovisar inkomster från uppdrag till fast pris som intäkt enligt uppdragens färdigställandegrad, s. k. successiv vinstavräkning.

A-sons dokumentation avseende täckningsbidraget består av dels de sju största kostnadsfakturorna, dels en sammanställning över de poster som ingick i beräkningen av täckningsbidraget och som hon stämde av mot bolagets resultatrapport. Det kan av dokumentationen inte utläsas att hon gjorde någon granskning avseende lagerförändring.

A-son har inte yttrat sig särskilt i ärendet.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om sökandens täckningsbidrag. Med täckningsbidrag avses enligt 16 § periodens nettoomsättning, minskad med vissa kostnader samt med justering för periodens förändring av lager av råvaror och förnödenheter, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor och pågående arbete för annans räkning.

A-son har i sina revisorsyttranden bl.a. rapporterat att de belopp i bolagets beräkning av täckningsbidraget som anges i ansökan stämde överens med bolagets bokslut för stödperioden. Hon har också angett att bolaget inte hade gjort några lagerjusteringar under löpande år. Hon har i revisorsyttrandena angett att hon ändå ansåg att månadsresultaten var rättvisande, eftersom bolaget hade ett lager som inte förändrades märkbart under året. Av hennes dokumentation framgår dock inte att hon vidtog någon granskning som gav henne grund för den slutsatsen. I nu förevarande fall innebär det att hennes granskning var otillräcklig. Hon har därigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Revisorn har tilldelats en erinran kopplat till omställningsstöd, yttrande enligt ISRS 4400. Enligt RI:s beslutsprotokoll har revisorn under sina iakttagelser angett att bolagets täckningsbidrag enligt ansökan överensstämde med bokslutet för perioden och angett att bolaget inte har gjort några lagerjusteringar under löpande år. Revisorn har därmed agerat i enlighet med standarden och rapporterat sina iakttagelser. Därutöver har revisorn också uttalat att månadsresultaten var rättvisande och jämförbara. Det uttalandet går längre än de överenskomna granskningsåtgärderna och därmed tar revisorn på sig ett större ansvar.

Det är svårt att förstå vad RI menar med att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Revisorn har utfört de granskningsåtgärder som överenskommits och rapporterat att lagerjustering ej skett under löpande år. Skatteverket hade då som mottagare av ISRS 4400-rapporten förstått att de borde gå vidare till bolaget och bett om en förklaring. Hade RI accepterat det? Eller menar RI att hon inte hade stöd i sin dokumentation för uttalandet om att månadsresultaten var rättvisande?

Vid granskning enligt ISRS 4400 ska revisorn bara genomföra de överenskomna granskningsåtgärderna och notera iakttagelse kopplat till detta samt inte uttala sig i övrigt.