Beslut: Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående godkände revisorn A-son. Underrättelsen avser ett revisorsyttrande som han har avgett för en enskild firma (nedan företaget) och som gällde en ansökan om omställningsstöd för stödperioden mars – april 2020.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Företaget sökte och fick omställningsstöd med 528.721 kr. Skatteverket uppmärksammade vid en efterkontroll att det i A-sons revisorsyttrande, daterat den 9 februari 2022, hänvisades till förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021, dvs. en förordning som avser en annan stödperiod än den aktuella.1

De intyganden som gjordes i revisorsyttrandet avsåg andra belopp för nettoomsättning och fasta kostnader än de belopp som angavs i ansökan. Enligt yttrandet uppgick nettoomsättningen till 678.000 kr och de fasta kostnaderna till 1.832.538 kr, medan nettoomsättningen enligt ansökan uppgick till 508.488 kr och de fasta kostnaderna till 936.324 kr. A-son gjorde även ett intygande om ett negativt täckningsbidrag, trots att täckningsbidrag inte ska beräknas enligt den tillämpliga förordningen. Han rapporterade även en iakttagelse om företagets lönekostnader trots att löner, enligt den tillämpliga förordningen, inte ska påverka stödets storlek.

Sedan Skatteverket hade upplyst företaget om att stödet kunde komma att åter krävas, inkom ett nytt revisorsyttrande, daterat den 8 april 2022, i vilket A-son hänvisade till rätt förordning.

För den aktuella stödperioden gällde förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020.

3 Utredningen i ärendet

A-sons revisorsyttranden för stödperioden mars – april 2020 är daterade den 9 februari 2022 och den 8 april 2022. Enligt yttrandena utfördes hans uppdrag enligt standarden SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information.2

I yttrandet daterat den 9 februari 2022 anges att hans rapport är att betrakta som ett sådant revisorsyttrande som regleras i förordningen om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021. I yttrandet daterat den 8 april 2022 anges att hans rapport är att betrakta som ett sådant revisorsyttrande som regleras i förordningen om omställningsstöd för mars – april 2020.

I båda revisorsyttrandena angav A-son att eftersom de granskningsåtgärder som beskrivs i yttrandet varken var en revision enligt International Standards on Auditing (ISA) eller en översiktlig granskning enligt ISRE bestyrkte han inget avseende företagets ansökan om omställningsstöd.

A-son har uppgett följande.

Han upprättade det första intyget långt i efterhand, under år 2022, och då var stödperioder för 2021 och 2022 aktuella. Av förbiseende använde han fel mall för intyget. Han utförde den granskning som framgick av intyget även om granskningen med facit i hand delvis var onödig. När det gäller uppgiften om omsättningen hänvisade han till den omsättningsuppgift som anges i bilagan till yttrandet. Denna avviker från uppgifterna som lämnades av företaget i den ursprungliga ansökan. Han har hanterat de fasta kostnaderna på motsvarande sätt.

SNT 4400 har den 1 januari 2022 ersatts av ISRS 4400.

4 Bedömning och val av disicplinär åtgärd

Enligt 6 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020 får omställningsstöd beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 300.000 kr, ska revisorn bestyrka uppgifterna i ansökan med rimlig säkerhet.

Av företagets ansökan om omställningsstöd, daterad den 25 augusti 2020, framgår att det ansökte om 528.721 kr i omställningsstöd. Detta innebar att uppgifterna skulle bestyrkas med rimlig säkerhet.

En revisors granskningsuppdrag brukar ses antingen som ett bestyrkandeuppdrag eller som ett övrigt granskningsuppdrag. Bestyrkandeuppdrag kan utföras med olika grad av säkerhet; rimlig säkerhet (revision) eller begränsad säkerhet (översiktlig granskning). De övriga granskningsuppdragen skiljer sig från bestyrkandeuppdragen på så sätt att revisorn vid dessa inte ska göra någon självständig bedömning av föremålet för granskningen utifrån principerna om risk och väsentlighet. Yttrandet blir då enbart en sammanställning över genomförda granskningsåtgärder och gjorda iakttagelser.

Av god revisionssed följer att en revisor som skriftligen intygar uppgifter i den handling som revisorn avger måste vara tydlig med vilken typ av granskning som hans eller hennes yttrande eller uttalande baseras på och, i förekommande fall, med vilken grad av säkerhet som uttalandet görs. Det är annars svårt för en läsare att bedöma intygets värde.

A-son hänvisade i yttrandet, daterat den 9 februari 2022, till en förordning som avser andra stödperioder än den aktuella stödperioden. Yttrandet innehåller uppgifter om nettoomsättning och fasta kostnader som inte stämmer överens med de belopp som anges i ansökan. Yttrandet var i båda dessa avseenden missvisande.

A-son angav i båda revisorsyttrandena att granskningen hade utförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400). Vid tillämpningen av denna standard ska revisorn inte lämna något bestyrkande utan endast rapportera sina iakttagelser. Eftersom det sökta omställningsstödet översteg 300.000 kr, skulle emellertid – enligt den förordning som gällde för den aktuella stödperioden – uppgifterna i ansökan ha bestyrkts med rimligt säkerhet, vilket standarden SNT 4400 inte ger uttryck för. A-son lämnade alltså inte ett sådant bestyrkande som förordningen kräver.

Sammantaget kan A-son inte anses ha utformat yttrandena med den noggrannhet och omsorg som god revisionssed kräver eller genomfört den granskning som uppdraget erfordrade. Han har därmed åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Det som läggs honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.