Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser ett revisorsyttrande som han har lämnat för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

I ett yttrande av detta slag ska revisorn bl.a. uttala sig om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden.

Före den 7 februari 2022 var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Enligt 4 § i förordningen finns det ett antal stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden november-december 2020.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

I sin ansökan om omställningsstöd redovisade bolaget fasta kostnader i form av hyra och leasing. Bolagets hyreskostnader i ansökan utgjordes av hyreskostnader till ett bolag som ingick i samma koncern. Hyresfakturan (hyresposten) var den enskilt största posten bland de fasta kostnader som hade räknats med i ansökan. Den bör alltså ha ingått i det urval som revisorn granskade.

Revisorn har enligt sitt yttrande granskat ett urval bestående av de tio största posterna avseende fasta kostnader. I sin rapport över faktiska iakttagelser intygade revisorn att de utvalda fakturorna/posterna uppfyllde definitionen för fasta kostnader som fick räknas med i enlighet med förordningen om omställningsstöd.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Bolagets verksamhet bedrevs i hyrda lokaler. Vid granskningen av de fasta kostnader som bolaget redovisade förbisåg han tyvärr att hyreskostnaden var koncernintern och därför inte fick räknas med i underlaget för bolagets ansökan. Detta var ett förbiseende.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd får stöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom det belopp som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandet innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandet felaktigt.

Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.