Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag för räkenskapsåret 2019. Underrättelsen har föranlett inspektionen att öppna detta ärende.

Ärendet rör en fråga om en felaktigt utformad revisionsberättelse.

2 Utredningen i ärendet

I revisionsberättelsen för det aktuella räkenskapsåret avstyrker A-son såväl styrelsens förslag till resultatdisposition som ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Där anges också att skälen till att han avstyrker beskrivs i avsnittet ”Grund för uttalanden”. I det avsnittet återges emellertid inga omständigheter som motiverar hans avstyrkande.

A-son har uppgett följande.

När han skulle avge sin revisionsberättelse bedömde han om han skulle avstyrka ett fastställande av resultat- och balansräkningarna. Efter genomgång av de revisionsbevis som han hade erhållit fann han att han kunde tillstyrka. På grund av en felaktig inställning i mallen för revisionsberättelsen fick han inte med justeringen i del två av revisionsberättelsen.1 Varken ägaren eller ledningen i bolaget reagerade på detta. Han kan i efterhand konstatera att kvalitetssäkringen av revisionsberättelsen har brustit.

En svensk revisionsberättelse innehåller två delar: ”Rapport om årsredovisningen [och koncernredovisningen]” (del 1) samt ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” (del 2).

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

En revisionsberättelse för ett aktiebolag har inte bara stor betydelse för det reviderade bolaget utan utgör även ett viktigt bedömningsunderlag för externa intressenter. Det är därför viktigt att revisorn vid avgivandet kontrollerar att den är korrekt utformad.

I ärendet har framgått att A-son hade för avsikt att tillstyrka såväl förslaget till resultatdisposition som ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Genom att avlämna en revisionsberättelse med motsatt innebörd har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som ligger honom till last är allvarligt. Han ska därför med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) ges en varning.