Beslut: Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot information rörande godkände revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag avseende räkenskapsåret 2020-07-01–2021-12-31. Informationen har föranlett inspektionen att öppna detta tillsynsärende.

Frågan i ärendet är om A-son har lämnat bolaget en tillräcklig specifikation av utfört revisionsarbete.

2 Utredningen i ärendet

Av handlingarna i ärendet framgår att A-son den 4 juli 2022 skickade en faktura till bolaget.

I fakturan anges att den för räkenskapsåret 2020-07-01–2021-12-31 avsåg tjänsterna Revision årsbokslut, Årsbokslut, Övrig beskattning och Övriga sekreterartjänster samt Redovisningstjänster för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31. Utöver ett totalbelopp anges ett delbelopp för varje tjänst.

Bolaget bestred den 7 juli 2022 delvis fakturan och uppgav att det behövde underlag för revisionskostnaden för att kunna betala. Vidare begärde bolaget information om vad redovisningstjänsterna för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31 avsåg.

Den 16 oktober 2022 skickade bolaget ett e-postmeddelande med en ytterligare begäran om underlag för fakturan.

Den 17 oktober 2022 svarade A-son bolaget att redovisningstjänsterna avsåg juni månad 2022. Han lämnade vidare upplysning om vilket belopp revisionsarvodet för året 2021 uppgick till efter avdrag för en lämnad kreditnota.

Den 21 oktober 2022 skickade bolaget ett ytterligare e-postmeddelande till A-son och förtydligade att den information bolaget eftersökte var underlag till det som stod i fakturan, dvs. en tidrapportering.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Revisionsteamet bestod av honom och en assistent. Revisionen uppgick till 59 timmar totalt. I samband med faktureringen gjordes avdrag med 15 timmar eftersom det under revisionens gång upptäcktes att bolagets årsredovisning hade upprättats enligt fel redovisningsregelverk.1 Detta korrigerades och avdrag gjordes för nedlagda timmar. Fakturan skickades till bolaget den 4 juli 2022.

De följande dagarna kontaktade bolaget honom vid flertalet tillfällen per telefon och klagade på kostnaden för revisionen. Efter ett antal samtal den 8 juli 2022 erbjöd han bolaget en kreditnota för en del av fakturan. Därefter var han av uppfattningen att han och bolaget var överens. Den 19 juli 2022 gjorde bolaget en delbetalning. Han lämnade vid flera tillfällen muntligen uppgift om att revisionen uppgick till 40 timmar.

Det aktuella uppdraget var ett s.k. kombiuppdrag.

4 Revisorsinspektionens bedömning

Av uppdragsbrevet för revisionsuppdraget framgår att arbetet skulle utföras på löpande räkning baserat på nedlagd tid för uppdraget. Vidare framgår att FAR:s allmänna villkor Revision av svenska företag och organisationer (2020:1) skulle gälla för uppdraget.

Av FAR:s allmänna villkor framgår att arvodet för ett uppdrag debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i uppdragsbrevet.2 Om sådana beräkningsgrunder saknas, kan revisorn debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. resursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av revisorn, användning av teknik och strukturkapital. Hänsyn kan även tas till om uppdraget har varit så brådskande att arbetet har behövt utföras efter ordinarie arbetstid, på helger eller under semesterperioder.

Revisorsinspektionen har vid ett flertal tillfällen uttalat att en revisor på begäran av en revisionsklient ska lämna specifikation av utfört arbete samt ange debiteringsgrunderna. Uppgift ska lämnas om vem som har utfört visst arbete, när arbetet har utförts och vad det har avsett.3 Detta framgår även av FAR:s uttalande i etikfrågor EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode p. 2.4.

Av den faktura som A-son skickade till bolaget framgår inte vem som hade utfört det aktuella arbetet eller hur tidsåtgången fördelade sig på olika personer. Det krävs visserligen inte att en revisor i detalj namnger alla personer som har varit involverade i revisionen; det räcker att uppgift lämnas om hur utfört arbete har fördelat sig mellan olika personalkategorier, t.ex. mellan ansvarig revisor och en revisorsassistent. Den faktura som A-son skickade innehöll emellertid inte denna information.

Fakturan innehåller inte heller någon närmare uppgift om när arbetet hade utförts. Det som framgår är att arvodena var hänförliga till räkenskapsåret 2020/21. Detta utgjorde inte en tillräcklig preciserad tidsangivelse.4

När det gäller uppgift om vad arbetet har avsett ska specifikationskravet inte tolkas så att varje enskilt moment av det utförda arbetet måste framgå av specifikationen. I den aktuella fakturan har A-son lämnat uppgift om fyra olika delmoment. Vidare anges en delkostnad hänförlig till vart och ett av dessa moment. I detta avseende uppfyllde fakturan alltså specifikationskravet.

Vad som nu har sagt innebär att den faktura som A-son skickade till bolaget i ett par avseenden inte uppfyllde de krav på specifikation som framgår av Revisorsinspektionens praxis. Myndighetens praxis kräver dock inte att varje enskild faktura uppfyller dessa krav. Kraven på specifikation aktualiseras först när en klient begär en specifikation.

I detta fall begärde bolaget, efter att ha mottagit fakturan, vid upprepade tillfällen en specifikation. Vad bolaget har efterfrågat ligger inom ramen för vad som är rimligt att kräva att en revisor på klientens begäran lämnar uppgift om. Att bolaget den 19 juli 2022 delvis betalade fakturan medför inte att skyldigheten att lämna en specifikation upphörde. Det gäller särskilt som bolaget i oktober 2022 återkom med en ny begäran. A-son har uppgett att han muntligen lämnade uppgifter om revisionens omfattning. De uppgifter han lämnade var dock inte av det slag som krävs för att uppfylla specifikationskravet.

A-son har genom att inte lämna bolaget en tillräcklig specifikation åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran är en tillräcklig åtgärd.

Motsvarande lydelse finns även i FAR:s allmänna villkor 2022:1 som började gälla den 1 januari 2023.

Se t.ex. Revisorsinspektionens beslut den 26 maj 1998 i ärende dnr 1996-1288.

Revisorsinspektionen har i ett tidigare beslut (dnr 2006-112) ansett att en tidsangivelse om fyra månader, där större delen av arbetet utfördes en av dessa månader, som en tillräckligt preciserad tidsangivelse.